Ószövetségi olvasmányok a Nagy Böjt hétköznapjain (6. hét, kedd)

Ézsaiás 49, 6–11

Ezt mondta: „Kevés az, hogy szolgám légy, hogy helyreállítsd Jákob törzseit, és Izrael maradékát visszatérítsd; a nemzetek világosságává teszlek, hogy eljusson üdvösségem a föld végéig.” Így szól az Úr, Izrael megváltója, Szentje, ahhoz, akit megvetnek az emberek, akit utálnak a nemzetek, a kényurak szolgájához: „Királyok látnak majd, és felállnak, fejedelmek, és leborulnak, az Úr miatt, aki hűséges, Izrael Szentje miatt, aki kiválasztott téged.” Így szól az Úr: „A kegyelem idején meghallgatlak téged, és a szabadulás napján megsegítelek; megőrizlek, s a nép szövetségévé teszlek, hogy helyreállítsd az országot, és kioszd az elpusztított örökséget;

hogy azt mondd a foglyoknak: ’Jöjjetek ki!’; és azoknak, akik sötétségben vannak: ’Lépjetek a napvilágra!’ Az utak mellett legelnek majd, és minden kopár dombon lesz legelőjük.

Nem éheznek és nem szomjaznak, nem sújtja őket forróság és nap, mert aki megkönyörült rajtuk, az vezeti őket, és vizek forrásához irányítja őket. Minden hegyemet úttá teszem, és ösvényeim kiemelkednek.”

 

Genezis 31, 3–16

Az Úr ekkor azt mondta Jákobnak: „Térj vissza atyáid földjére, a nemzetségedhez, és én veled leszek!” Ekkor elküldött Jákob, és kihívatta Ráchelt és Leát a mezőre, ahol nyájait legeltette. Így szólt hozzájuk: „Látom atyátok arcán, hogy nem olyan már hozzám, mint tegnap és tegnapelőtt. Pedig atyám Istene velem volt, és ti magatok is tudjátok, hogy minden erőmmel szolgáltam atyátoknak. Atyátok azonban megcsalt engem, és tízszer változtatta meg a bérem, Isten mégsem engedte meg neki, hogy árthasson nekem. Amikor azt mondta: ’A pettyesek legyenek a béred’ – minden juh pettyes bárányt ellett; ha viszont azt mondta: ’Ami csíkos, azt kapod bérül’ – minden nyájban csíkosak születtek. Elvette ugyanis Isten atyátok jószágát, és ideadta nekem. Amikor ugyanis a juhok foganásának ideje elérkezett, felemeltem szememet, és azt láttam álmomban, hogy a hímek, amelyek a nőstényekkel párosodnak, tarkák, foltosak és különféle színűek. Isten angyala aztán azt mondta nekem álmomban: ’Jákob!’ Én azt feleltem: ’Itt vagyok!’ Ő azt mondta: ’Emeld fel szemedet, és lásd, hogy a hímek, amelyek a nőstényekkel párosodnak, mind tarkák, foltosak és pettyesek. Láttam ugyanis mindent, amit Lábán veled cselekedett. Én vagyok annak a Bételnek az Istene, ahol felkented a követ, és esküt tettél nekem. Most tehát kelj fel, menj ki erről a földről, és térj vissza szülőföldedre!’” Erre Ráchel és Lea azt felelték: „Van-e még valami részünk atyánk házának javaiban és örökségében? Nem tekintett minket idegeneknek, eladott, és elfogyasztotta vételárunkat? Isten azonban elvette atyánk örökségét, és ideadta nekünk és fiainknak. Tedd meg tehát mindazt, amit Isten parancsolt neked!”

 

Példabeszédek 21, 3–21

Irgalmasságot és igazságot tenni kedvesebb az Úr előtt az áldozatnál. A szemek fennhéjázása szívbeli felfuvalkodás, a gonoszok szövétneke a bűn. A szorgalmas igyekezet mindig gyarapodásra vezet, de mindaz, aki lusta, folyton szegénységben lesz. Aki csalárd nyelvvel gyűjt kincset, hiú és esztelen, és beleakad a halál tőreibe. A gonoszokat erőszakuk vesztükbe sodorja, mert nem akarnak igazságot cselekedni. A romlott férfi útja tekervényes, a tisztának eljárása pedig egyenes. Jobb lakni a háztető sarkán, mint házsártos asszonnyal egy házban. A gonosz lelke kártevés után áhít, és társán meg nem könyörül. Ha az arcátlan bűnhődik, tanul belőle a kicsiny, és ha követi a bölcset, okulást merít. Az igaz a bűnös házát szemmel tartja, hogy a gonoszokat a rossztól visszatartsa. Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, maga is kiált majd, és nem lesz, aki meghallgassa. A titkos adomány kioltja a haragot, s a kebelbe rejtett ajándék a leghevesebb indulatot. Az igazságtevés öröm az igaznak, de rémület a gonosztevőknek. Az olyan ember, aki letér az okosság útjáról, az alvilág árnyainak gyülekezetében nyugszik. Aki szereti a mulatozást, szegénységre jut, aki kedveli a bort és az olajat, nem lesz gazdag. A jó helyett a bűnös szolgál váltságul, s az igazak helyett a hitehagyott. Jobb lakni kietlen földön, mint házsártos, mogorva asszonnyal. Az igaz házában kívánatos kincs van, és olaj, az oktalan ember azonban elpazarolja. Aki követi az igazságot és irgalmasságot, életet talál, igazságot és hírnevet.