Ószövetségi olvasmányok a Nagy Böjt hétköznapjain (6. hét, csütörtök)

Ézsaiás 65, 8–17

Így szól az Úr: „Mint amikor must található a szőlőfürtben, és azt mondják: ’Ne pusztítsd el, mert áldás van benne!’, úgy teszek én szolgáimért: nem pusztítok el mindenkit. Ivadékot hozok elő Jákobból és Júdából, aki örökli hegyeimet; választottaim fogják örökölni, és szolgáim laknak majd ott. Sáron nyájak legelője lesz, és Ákor völgye csordák pihenőhelye, népem számára, mely engem keres. Titeket azonban, akik elhagytátok az Urat, és elfeledkeztetek szent hegyemről; akik asztalt terítettetek a szerencseistennek, és fűszeres bort töltöttetek a sorsistennek: titeket a kard élére szántalak, és mindnyájan letérdeltek majd a leöléshez, mert kiáltottam, de nem válaszoltatok, szóltam, de nem hallottátok meg; azt tettétek, ami rossz a szememben, és ami nem tetszik nekem, azt választottátok.” Ezért így szól az Úristen: „Íme, szolgáim enni fognak, ti pedig majd éheztek; íme, szolgáim inni fognak, ti pedig majd szomjaztok; íme, szolgáim örvendezni fognak, ti pedig majd szégyenkeztek; íme, szolgáim ujjongani fognak szívük boldogságában, ti pedig majd kiáltoztok szívetek fájdalmában, és megtört lélekkel jajgattok! Neveteket átoknak hagyjátok választottaimra: ’Öljön meg téged az Úristen!’ Szolgáinak pedig más nevet ad.

Aki áldást kér magára a földön, a hűség Istenének nevében kér majd áldást; és aki esküszik a földön, a hűség Istenére fog esküdni. Hisz feledésbe megy a hajdani nyomorúság, és rejtve lesz szemem elől. Mert íme, én új eget és új földet teremtek; az elsőkre nem emlékeznek, nem is jutnak eszébe senkinek.”

 

Genezis 46, 1–7

El is indult Izrael mindenével, amije volt. Amikor eljutott Beersebába, ott áldozati állatokat vágott atyja, Izsák Istenének. Hallotta, hogy Isten szólítja őt éjszakai látomásban, és azt mondja neki: „Jákob, Jákob!” Ő így felelt: „Itt vagyok!” Isten azt mondta neki: „Én vagyok Isten, atyád Istene! Ne félj, csak menj le Egyiptomba, mert ott nagy nemzetté teszlek téged! Lemegyek oda veled, és amikor majd visszatérsz, felhozlak onnan. József fogja lezárni a szemedet saját kezével.” Fölkerekedett erre Jákob Beersebából. Fiai feltették őt gyermekeikkel és feleségeikkel együtt azokra a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elhozzák rajtuk az idős embert és mindenét, amit Kánaán földjén szerzett. El is jutott Egyiptomba Jákob minden utódával: fiaival, unokáival, lányaival és egész nemzetségével együtt.

 

Példabeszédek 23, 15 – 24, 5

Fiam! Ha szíved bölcs lesz, az én szívem is örvendez veled, és bensőmben vigadok, amikor ajkad helyesen beszél. Ne induljon fel szíved a bűnösök miatt, hanem az Úr félelmében légy szüntelen, hisz’ van reményed a jövendőben, és bizakodásod meg nem hiúsul! Figyelj, fiam, és légy bölcs, irányítsd szívedet az egyenes útra! Ne végy részt a nagyivók lakomáin, sem azok tobzódásain, akik hússal tömik magukat, mert a nagyivó és a lakmározó elzüllik, és a naphosszat alvó rongyokba öltözik. Hallgass atyádra, aki nemzett téged, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik! Igazságot vásárolj – és el ne add! –, bölcsességet, fegyelmet és okosságot! Ujjonghat az igaznak atyja, aki bölcset nemzett, örömét lelheti benne. Örvendjen tehát atyád és anyád, vigadjon, aki szült téged! Add nekem, fiam, szívedet, és szemed vigyázzon útjaimra, mert a feslett nő mély verem, s az idegen asszony szűk kút, lesben áll az úton, mint a rabló, és megöli azokat, akiket óvatlannak lát. Ki mondja: „Óh?” Ki mondja: „Jaj, atyám?” Ki a veszekedő, és ki esik verembe? Kinek vannak sebei ok nélkül? Kinek vörös a szeme? Nem azoknak, akik bor mellett mulatnak, és szorgalmasak a poharazgatásban? Ne nézd a bort, hogyan piroslik, s hogy miként villog a serlegben! Könnyen csúszik az lefelé, de végül mar, mint a kígyó, és kilövi a mérgét, mint a vipera. A szemed fura dolgokat lát, és szíved bolondokat beszél, úgy vagy, mintha a tenger közepén feküdnél, mint az alvó kormányos, aki elvesztette a kormányt. Így szólsz: „Elvertek ugyan, de nem fájt nekem, ütöttek, de nem éreztem. Mikor ébredek fel, hogy a bort ismét felkeressem?”

Gonosz embereket ne nézz irigy szemmel, és ne kívánkozz közéjük, mert szívük erőszakot tervez, és ajkuk csalárdságot beszél. Bölcsesség által épül föl a ház, és értelem teszi szilárddá, tudás folytán telnek meg a kamrák mindenféle drága, gyönyörű holmival. A bölcs férfi erős, s a tudós férfi izmos és erőteljes.