Ószövetségi olvasmányok a Nagy Böjt hétköznapjain (5. hét, szerda)

Ézsaiás 41, 4–14

Ki tette és művelte ezt? Ki hívta a nemzedékeket kezdettől fogva? Én, az Úr, az első, de az utolsókkal is én vagyok. Látják a szigetek, és félnek, a föld végei megremegnek, közelednek és összejönnek. Egyik a másikat segíti, és azt mondja testvérének: „Légy erős!” Bátorítja kovács az ötvöst, a kalapáccsal dolgozó azt, aki az üllőt veri; azt mondja a forrasztásról: „Jó lesz!”, és megerősíti szegekkel, hogy ne inogjon.

De te, Izrael, az én szolgám, Jákob, akit kiválasztottalak, barátomnak, Ábrahámnak ivadéka, te, akit magamhoz ragadtalak a föld végéről, és legtávolabbi sarkából hívtalak el, s azt mondtam neked: „Szolgám vagy, kiválasztottalak, és nem vetlek el téged”, ne félj, mert én veled vagyok! Ne tekingess semerre, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek és megsegítelek, s támogatlak téged szabadító jobbommal. Íme, szégyen és gyalázat éri mindazokat, akik ellened küzdenek; semmivé lesznek és elvesznek, akik veled perbe szállnak. Keresed majd, de nem találod azokat, akik veled civakodnak; semmivé lesznek és megsemmisülnek, akik ellened harcolnak. Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki megragadom jobbodat, és így szólok hozzád: „Ne félj, én megsegítelek! Ne félj, te férgecske, Jákob, te kis bogár, Izrael! Én megsegítelek” – mondja az Úr, a te megváltód, Izrael Szentje.

 

Genezis 17, 1–9

Amikor Ábrám kilencvenkilenc éves volt, megjelent néki az Úr, és ezt mondta neki: Én vagyok a te Istened; járj a kedvemben és légy feddhetetlen. És szövetséget kötök Köztem és teközötted, és szerfelett megsokasítalak téged. Akkor Ábrám arcra borult, és szólott hozzá az Isten, mondván: Ami Engem illet, íme az Én szövetségem teveled az, hogy népek sokaságának leszel atyja. És neved többé nem Ábrámnak hivassék, hanem Ábrahám legyen a te neved, mert sok nemzetnek atyjává teszlek téged. És igen nagyon megsokasítalak téged, és nemzetekké teszlek, és királyok származnak majd tőled. És fenntartom a szövetséget Köztem és teközötted, meg a te magod között teutánad, nemzedékek szerint örök szövetségül, hogy Istened leszek néked és a te magodnak teutánad. És néked adom és a te magodnak a földet, amelyen jövevény vagy, Kánaán egész földjét, örök tulajdonul, és leszek nekik Istenük. És mondotta Isten Ábrahámnak: Te pedig őrizd meg a szövetségemet, te és a te magod teutánad nemzedékek szerint.

 

Példabeszédek 15, 20 – 16, 9

A bölcs fiú megörvendezteti atyját, a balgatag fiú pedig kigúnyolja anyját. Az oktalannak útjai esztelenek, az okos ember pedig egyenesen jár. Elhamarkodják gondolataikat azok, akik nem tisztelik a gyülekezeteket, de a tanácsot kérők szívében a tanács megmarad. Nem hallgat rá a gonosz, és nem mond semmi helyénvalót és jót a közösségnek. Élet útjai az okosnak gondolatai, hogy elkerülvén az alvilágot, üdvözüljön. A gőgösök házát lerontja az Úr, de megerősíti az özvegyek határkövét. Utálatos az Úr előtt az igaztalan gondolat, a tiszták szavai pedig kedvesek. Tönkreteszi magát a haszonleső, aki pedig gyűlöli az ajándékokat, üdvözül. Jótéteményekkel és hűséggel eltöröltetnek a bűnök, az Úr félelmével pedig mindenki elkerülheti a rosszat. Az igazak szíve hűségre törekszik, a bűnösök szája pedig rosszat felel. Szívesen fogadja az Úr az igaz emberek útját, s ezek által az ellenségek is barátokká válnak. Messze van az Úr a bűnösöktől, de az igazak imádságát meghallgatja. A jóra tekintő szem megörvendezteti a szívet, a jó hír pedig megerősíti a csontokat. Aki meghallgatja az élet intelmét, a bölcsek között lakozik. Aki elutasítja a fegyelmezést, önmagát gyűlöli, aki pedig megfogadja az intelmeket, szereti a maga lelkét. Az Úrnak félelme fegyelmezés és bölcseség, és a dicsőség kezdete felel meg néki. Az emberé a szív szándéka, és az Úré a nyelv válasza. Minél nagyobb vagy, annál inkább alázd meg magadat, és kegyelmet találsz a Te Urad Istened előtt. Az alázatosnak minden cselekedetét ismeri az Isten, mert vizsgálja a lelkeket az Úr. Görgesd az Úr elé tetteidet, és megszilárdulnak gondolataid. Mindent a maga kedvére cselekedett az Úr, a bűnösök pedig elpusztulnak ama rossz napon. Tisztátalan az Úr előtt minden gőgös szívű, aki pedig kezet emel igaztalanul, nem marad büntetlenül. A jó út kezdete az igazság cselekvése; ezt Isten szívesebben fogadja, mint az áldozatok bemutatását. Aki keresi az Urat, megtalálja az igaz ismeretet, és akik helyesen keresik Őt, békeséget találnak. Az Úrnak minden művei igazságosak, a bűnös pedig megtartatik ama rossz napra. Jobb a kevés jövedelem igazságban, mintsem a sok termés igaztalanságban. Az embernek szíve igazságot gondoljon, hogy Isten igazgassa lépéseit.