Ószövetségi olvasmányok a Nagy Böjt hétköznapjain (2. hét, péntek)

Ézsaiás 7, 1–15

Történt pedig Ácháznak, Júda királyának napjaiban, aki Jótámnak, Uzija fiának volt a fia, hogy felvonult Rászin, Szíria királya, és Pekach, Remalja fia, Izrael királya Jeruzsálem ellen, hogy ostrom alá fogja; de nem tudták bevenni. Amikor eljutott a hír Dávid házához: „Szíria Efraimban táborozik”, megremegett a király szíve és népének szíve, mint ahogy megremegnek az erdő fái a széltől. Akkor azt mondta az Úr Izajásnak: „Menj ki Ácház elé, te és fiad, Seár-Jasúb, a Felső-tó vízvezetékének végéhez, a ruhamosók mezejéhez vezető útra, és mondd neki: Vigyázz, maradj nyugton! Ne félj, szíved ne szorongjon ettől a két füstölgő, üszkös fadarabtól, Rászintól és Szíriától, Remalja fiának heves haragja miatt, mert gonosz tervet szőtt ellened Szíria, Efraim és Remalja fia, mondván: »Vonuljunk fel Júda ellen, félemlítsük meg, hódítsuk meg magunknak, és tegyük királlyá benne Tábeél fiát!«” Így szól az Úristen: „Ez nem következik be, és nem történik meg! Mert Damaszkusz csak Szíriának a feje, Rászin pedig Damaszkusznak a feje! Még hatvanöt esztendő, és összeomlik Efraim, s nem lesz többé nép! Szamaria csak Efraimnak a feje, Remalja fia pedig Szamariának a feje! Ha nem hisztek, bizony, nem maradtok fenn!” Szólt továbbá az Úr Ácházhoz, e szavakkal: „Kérj magadnak jelet az Úrtól, a te Istenedtől, akár az alvilág mélyéből, akár fentről, a magasból!” De Ácház azt mondta: „Nem kérek, és nem kísértem az Urat.” Erre a próféta így szólt: „Halljátok hát, Dávid háza! Nem elég nektek, hogy embereknek vagytok terhére, és azért terhére vagytok az én Istenemnek is? Ezért az Úr maga ad majd nektek jelet. Íme, a szűz fogan, és fiút szül, s nevét Emmánuelnek fogja hívni. Aludttejet és mézet eszik majd, hogy meg tudja vetni a rosszat és a jót tudja választani.

Genezis 5, 32 – 6, 8

Noé ötszáz éves volt; és nemzett Noé három fiút: Sémet, Hámot és Jáfethet. És történt, hogy akkor az emberek sokasodni kezdtek a földön, és leányaik születtek. Látván pedig Isten fiai az emberek leányait, hogy szépek, vettek maguknak feleségeket azokból, akiket kiválasztottak. És mondotta az Úr Isten: Ne maradjon az Én lelkem ezekben az emberekben örökre, mivel testek ők; hanem legyenek azok napjai százhúsz esztendő. Az óriások pedig éltek a földön azokban a napokban, és még azután is, hogy az Isten fiai bementek az emberek leányaihoz, és azok szültek nekik. Azok voltak az időtelen időkből való óriások, a nevezetes emberek. Látván pedig az Úr Isten, hogy az emberek gonoszsága megsokasodott a földön, és hogy mindenki állandóan gonoszságot gondol a szívében minden napon, megbánta Isten, hogy embert teremtett a földön, és elgondolkozott, és ezt mondta: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit alkottam, embert és barmot, csúszómászókat és az égnek madarait, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr Isten színe előtt.

Példabeszédek 6, 20 – 7, 1

Fiam, tartsd meg atyád törvényeit, és el ne vesd magadtól anyád parancsait; kösd azokat lelkedhez mindenkorra, és akaszd a nyakadba. Amikor jársz, azokkal járj együtt, és legyenek veled; amikor lenyugszol, oltalmazzanak téged, hogy amikor felkelsz, beszéljenek veled. Mert a törvény parancsa szövétnek és világosság, és az élet útja, és intelem és nevelés, mert megőriz téged a férjes asszonytól, és az idegen nő nyelvének rágalmától. Fiam, le ne győzzön téged a szépség vágya, se tulajdon szemeidnek rabul ne essél, se meg ne fogjanak az ő szempillái. Mert a parázna nő ára annyi, mint egy kenyéré, a férjes asszony pedig rabul ejt tisztességes lelkeket. Elrejtheti-e valaki a tüzet a kebelében, hogy ruhája meg ne gyulladjon? Vagy járhat-e valaki a tűz parazsán, hogy lábát meg ne égesse? Így, aki férjes asszonyhoz bemegy, nem marad büntetlen; sem az, aki csak megérinti őt. Nem különös, ha valakit lopáson érnek, és azért lop, hogy jóllakjék, mert éhezik; mégis, ha elkapják, hétszeresen fizeti meg, és ha mindenét odaadja, csak akkor szabadul. De a házasságtörő, elméjének gyöngesége miatt, lelkének vesztét készíti; fájdalmat és megszégyenítést szenved, és gyalázata el nem töröltetik soha. Mert a férj haragja féltékenységgel teljes, és nem ismer szánalmat az ítélkezés napján; gyűlöletét nem adja cserébe semmi váltságért, és nem oszlik az el a sok ajándékért. Fiam, tartsd meg az én szavaimat, és parancsaimat rejtsd el magadnál. Fiam, tiszteld az Urat, és erős leszel; Őrajta kívül ne félj senkitől.