Ószövetségi olvasmányok a Nagy Böjt hétköznapjain (1. hét, szerda)

Ézsaiás 2, 3–11

Odamegy számos nép, és így szólnak: „Jöjjetek, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához! Hadd tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk!” Mert Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Ítéletet tart majd a nemzetek között, és megfenyít számos népet; ők pedig kardjaikat ekevasakká kovácsolják, és lándzsáikat szőlőmetsző késekké. Nemzet nemzet ellen kardot nem emel, és nem tanulnak többé hadviselést. Jákob háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában!

Valóban eltaszítottad népedet, Jákob házát, mert tele van keleti jövendőmondókkal, jósokkal, mint a filiszteusok, és idegeneknek nyújt kezet. Tele van országa ezüsttel, arannyal, és kincseinek se szeri, se száma; tele van országa lovakkal, és nincsen száma szekereinek; tele van országa bálványokkal: kezük művei előtt borulnak le, azelőtt, amit ujjaik alkottak. Meghajlik az ember, és megalázza magát a férfi: ne bocsáss meg nekik! Menj a kősziklák közé, rejtőzz el a porban az Úr félelmetes színe elől és fenségének dicsősége elől! Az ember gőgös szeme majd megalázkodik, és megtörik a férfiak büszkesége; egyedül az Úr lesz magasztos azon a napon.

Genezis 1, 24–2, 3

Mondotta Isten: Hozzon elő a föld élőlényeket nemük szerint, négylábúakat és csúszómászókat és földi vadállatokat nemük szerint; és úgy lett. És megalkotta Isten a föld vadállatait nemük szerint, és a barmokat nemük szerint, és mind a földi csúszómászókat nemük szerint. És látta Isten, hogy jó. És mondotta Isten: Alkossunk embert képünk és hasonlatosságunk szerint, hogy uralkodjanak a tenger halain és az ég madarain, és barmokon és az egész földön, és a földön csúszómászó minden állatokon. És megalkotta Isten az embert, Isten képe szerint alkotta meg őt; férfiúnak és nőnek alkotta meg őket. És megáldotta őket Isten, mondván: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain és az ég madarain, és minden barmokon, és az egész földön, és a földön csúszómászó minden állatokon. És mondotta Isten: Íme néktek adtam minden maghozó és magot szóró füvet, amely van az egész földön, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van; legyenek néktek eledelül; a föld minden állatainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszómászó minden állatnak, amelyben az élet lehellete van, minden zöld füvet adtam eledelül. És úgy lett. Es megtekintett Isten mindent, amit alkotott; és íme igen jó volt. És lett este, és lett reggel: hatodik nap. És bevégeztetett az ég és a föld, és azok egész világa. És befejezte Isten a hatodik napon az Ő műveit, amelyeket alkotott; és elállt Isten a hetedik napon minden műveitől, amelyeket alkotott. És megáldotta Isten a hetedik napot, és megszentelte azt, mert azon állt el minden műveitől, amelyeket Isten alkotni kezdett.

Példabeszédek 2, 1–22

Fiam, ha befogadván parancsolatom mondását, elrejted magadnál, füled meghallja a bölcseséget, és szívedet értelemre hajtod, átveszed azt a te fiad intésére. Mert ha a bölcseséget hívod, és az értelemért adsz hangot, és ha úgy keresed, mint az ezüstöt, és mint a kincset kutatod, akkor belátod az Úr félelmét, és az Isten ismeretét megtalálod; mert az Úr ad bölcseséget, és Őtőle való a tudás és az értelem. És gazdaggá teszi az üdvösségre törekvőket, oltalmazza azok lépteit, hogy megmaradjanak az igazság ösvényén, és megőrzi azok útját, akik Őt tisztelik. Akkor belátod az igazságosságot és az ítéletet, és megvalósítasz minden jó szándékot. Mert ha bölcseség költözik elmédbe, lelkedben pedig az érzelem helyes lesz nézetében, a jó tanács megőriz, a szent eszme megtart téged, hogy megmentsen a rossz úttól és a semmi igazat nem szóló embertől. Óh, kik elhagyják az egyenes utakat, hogy a sötétség útjain járjanak! Óh, kik vígadnak a rosszon és örülnek a rossz fordulatnak! Kiknek ösvényei görbék és útjai ferdék, hogy eltávolítsanak téged az egyenes úttól, és elidegenítsenek az igaz gondolattól. Fiam, ne kerítsen hatalmába a rossz tanács, amely elhagyatja veled az ifjúkori tanítást, és az isteni szövetséget elfeledteti veled; mert a halál mellé helyezte a házát, és az alvilághoz közel, a föld szülötteivel a szekereit. Valahányan őbenne járnak, nem térnek vissza, és nem találják meg az egyenes ösvényeket, mert nem ragadják meg őket az élet évei. Ha pedig jó ösvényeken járnának, megtalálnák az igazak sima ösvényeit. A jók lesznek a föld lakóivá, és az ártatlanok meghagyatnak rajta, mert az egyenes lelkűek lakják a földet, és a szentek meghagyatnak rajta. A gonoszok útjai pedig elvesznek a földről, és a törvénytelenek eltöröltetnek róla.