Kirill (Govorun) atya kommentárja Bartholomeosz patriarcha leveléhez

Bartholomeosz patriarcha levele a Cerkvarium portál szerkesztőinek fontos dokumentum, mely megvilágosít néhány olyan momentumot, melyekben korábban megmaradt bizonyos ambivalencia.

Az első: azt az állapotot, amiben Filaret, Makarij, a Kijevi Patriarchátus és az Ukrán Autokefál Orthodox Egyház főpapjai voltak, teljesen világosan skizmának nevezi. Vagyis egyáltalán nem a skizma legalizálása történt, ahogy egyesek mondják, sem pedig a status qou megerősítése, ahogy mások beszéltek. Ez szakadás volt, melyet az Egyetemes Patriarchátus erőfeszítéseivel sikerült leküzdeni. Ennyi.

A második: a 2018. december 15-i zsinatot a Κληρικολαϊκή Συνέλευση [Egyházi-népi Gyűlés, Crkveno-narodni sabor – ford. megj.] kategóriába sorolja. A 19. század elején Görögországban és ugyanezen század közepén a Balkánon ezek a “Gyűlések” voltak meghatározók az autokefál egyházak létrejöttében. Ezeken egyébként aktívan részt vettek a politikusok is. Ez még egyszer megerősíti azon tézisemet, hogy tipológiája szerint az ukrán autokefália balkáni típusú.

Harmadik: a szakadás leküzdésének kiindulópontja a Konstantinápoly Patriarchátus joghatósága teljességének visszaállítása volt a Kijevi Metropólia felett az 1686-os oklevél visszavonása következtében. A kánoni akribeia értelmében 2018. októbere után Ukrajnában egyetlen joghatóság maradt, a konstantinápolyi, 2018. decembere után pedig két joghatóság: az autokefál Ukrajnai Orthodox Egyházé, és a Konstantinápolyi Patriarchátus Kijevi Metropóliájának azon maradványaié, akik az egyházfegyelem és az Orthodox Egyház kánoni hagyománya ellenében visszautasították, hogy elfogadják saját kiriarchális egyházuk, vagyis Konstantinápoly döntését. Függetlenül attól, hogy e maradványok elismerik-e saját jelenlegi státuszukat vagy sem, státuszuk attól függ, hogy miként interpretálja azt az Anyaegyház, vagyis Konstnatinápoly. Konstantinápoly pedig most megadta e státusz kánonjogi interpretációját: az Ukrán Egyház egyházmegyés főpapjainak státuszából tituláris főpapok státuszába kerültek.

Figyelemre méltó még egy dolog. Ők a Konstantinápolyi Patriarchátus Kijevi Metropóliájának tituláris főpapjai. A patriarcha levele ezt közvetlenül nem mondja ki. De azt sem mondja ki, hogy a 2018. decemberi Zsinat után ők a Moszkvai Patriarchátushoz tartoznak. A levél annyit mond, hogy “Oroszország alá tartozók”, amit nem csak kánoni, de politikai értelemben is lehet érteni. Jóval pontosabban van szó erről az [önmagát a Moszkvai Patriarchátushoz tartozónak tartó – ford. megj.] Ukrán Orthodox Egyház azon klerikusainak írt levelekben, akik az egyesítő zsinat után szándékoztak áttérni az [autokefál -ford. megj.] Ukrajnai Orthodox Egyházba. E levelekben Bartholomeosz patriarcha pontosan rámutat, hogy nincs mitől tartaniuk, mivel már így is Konstantinápoly joghatóságában voltak.

Gyakorlatilag ez mindenek előtt a következőket jelenti: az Egyetemes Szentszék tituláris főpapjaiként az [önmagát a Moszkvai Patriarchátushoz tartozónak tartó – ford. megj.] Ukrán Orthodox Egyház püspökei annak a bírósága alá tartoznak. Így saját fejükre gyűjtik a parazsat [vö. Péld. 25, 22] az Anyaegyházuk elleni “őrült beszédekkel”.

Az “őrült beszédekről”: nem véletlen az utalás a levélben az I. Nikeai Zsinat 8. kánonjára, melyben arról van szó, hogy a kanonikus hierarchia engedélyezi a szolgálatot azok számára, akik valaha katharok voltak. A régi katharok lényegében a mai fundamentalisták. Ez nyilvánvaló utalás napjaink [önmagát a Moszkvai Patriarchátushoz tartozónak tartó – ford. megj.] Ukrán Orthodox Egyháza fundamentalista tendenciáira.

Van még egy következtetés: kánonilag az [önmagát a Moszkvai Patriarchátushoz tartozónak tartó – ford. megj.] Ukrán Orthodox Egyházat helytelen a Moszkvai Patriarchátus Ukrán Orthodox Egyházának, vagy Ukrajnai Orosz Orthodox Egyháznak nevezni, mert valójában sem az egyik, sem a másik. Gondviselésszerű önelnevezése szabályzata és regisztrációja szerint megfelel annak, ami. Zárójelben hozzá lehet még tenni: UPC [Ukrán Pravoszláv Egyház rövidítése – ford. megj.] (KP) – vagyis Konstantinápolyi Patriarchátus. Mindez azért, mert a kánoni akribeia alapján az [önmagát a Moszkvai Patriarchátushoz tartozónak tartó – ford. megj.] Ukrán Orthodox Egyház az 1686 előtti Kijevi Metropólia valamiféle meghatározatlan formája, melynek főpapjai megszűntek egymázmegyés főpapok lenni, címzetesek (mégcsak nem is vikáriusok) lettek. Kánoni státuszuk valamennyire emlékeztet Filaret volt kijevi metropolita státuszára.

PS. Postfactum tudatosodott bennem, hogy az [önmagát a Moszkvai Patriarchátushoz tartozónak tartó – ford. megj.] Ukrán Orthodox Egyház azon vezetői, a főpapoktól kezdve a diakónusokig, akik önizolációba vezették azt, Arisztophanész hőseihez váltak hasonlóvá. E méretei szerint görög Tragikomédiában ők, megszakítván a közösséget Konstantinápollyal, de facto saját magukat exkommunikálták. Nem is tudom, sírni, vagy tapsolni kellene-e.

БЛОГ АРХИМАНДРИТА КИРИЛЛА (ГОВОРУНА), 30 октября 2020 г.