Szent Szofroniosz jeruzsálemi patriarcha: A Szent Kereszt tiszteletére

Ma a Szent Kereszt ünnepe van, ki ne ujjongana? Ma a Föltámadás dicsőségét hirdetjük, ki ne érezne örömöt? A Kálvária hegyén álló Kereszt, melyen a mindenség Ura megfeszítve függött, a minket vádoló okmányt, mely ellenünk szólt, megszüntette (Kol. 2, 14), és megszabadított bennünket a bűn bilincseitől. Megsemmisítette az ellenünk szóló okmányt, melyet Ádám ősatyánk Isten parancsát megszegve írt alá, és eltölt minket az öröm boldogságával, hogy ujjongjunk. Amikor elhatalmasodott a bűn, még nagyobb lett a kegyelem. (Róm. 5, 20)

A Feltámadás megszüntette a halál romlását, elűzte a pokol sötétségét, felébresztette a sírok halottait, és hogy próféta szavával éljek, letörölte minden arcról a könnyet, és minden ember számára örök kegyelmet szerzett. Mert a Feltámadás nagy ajándéka nem egy emberé, nem is egyesekre terjed csak ki ez a jótétemény. Isten a minden teremtmény Ura, aki az emberi testet sírrá vagy inkább feltámadássá tette, nem szokta a rendes kegyelmi ajándékait csak egyeseknek adni, nála személyválogatásnak nincs helye. Isten, a mindenség Ura igaz. Kegyelmének üdvözítő ajándékát mindenkinek egyformán adja, irgalmas saját képmásával szemben, és tökéletesen megújítja, mert minden embert hasonlatosságára alkotott.

Ma a Keresztről emlékezünk és ki ne feszíttetné magát keresztre? Ez ismertetőjele ugyanis azoknak, akik legbensőségesebben imádják azt, aki a világért keresztre feszíttette magát, és cselekedeteikben a Kereszt hűséges barátainak mutatkoznak. Ma a Feltámadás ünnepe van. Ki nem alakul újjá a hívek közül abból a halálból, amelyet a féktelen szenvedélyek és vágyak okoztak, felöltve a lélek halhatatlanságát és romlatlanságát? Más ugyanis a lélek és más a test halála. A lélek halála a bűn, amint ezt ezen a jeruzsálemi püspöki széken elődöm, Jakab, az Úr testvére megírta (Jak. 1, 15). A test halálát az elemek felbomlása okozza, amelyekből lényege szerint össze van téve. Halált jelent a halhatatlan lélek elválása a testtől, ha ezt orvosok nem is fogadják el, ők ugyanis csak a test gyógyítását ígérik, mert mikor az első ember megszegte a parancsot, a Teremtő világos szavakkal ezt a büntetést adta. Diadalmasan emelkedik a Kereszt, ki nem emelkedik lélekben magasra a földtől? Ahol ugyanis a Szabadító magasan van, ott annak is fel kell emelkednie, akit megszabadít. Fel kell emelkednie annak, aki vágyva vágyik az Üdvözítővel mindig együtt lenni, és soha nem szűnő segítséget vár tőle.

Üdvözlégy, Szent Kereszt, melyen maga az Isten Fia, az Ige kitárt karjaival magához ölelt bennünket, és mennyei Atyja iránt kiengesztelt. Üdvözlégy, Szent Kereszt, érzékeink minden szennytől és gonoszságtól való megtisztulásának üdvös eszköze, ha alázatos lélekkel átkarolunk. Üdvözlégy, Szent Kereszt, mely atyáinknak kimondhatatlan örömet okoztál azáltal, aki szegekkel átverve függött rajtad. Üdvözlégy, Szent Kereszt, éles kard eltompítója, mert aki rajtad függött, nem fordult el a jószándékú latortól. Üdvözlégy, Szent Kereszt, melynek birtokában most a hivő nép, a szent nemzet felajánlunk téged könyörgő áhítattal Krisztus Istenünknek, aki szegekkel átverve rajtad függeni akart. Tízért ujjongva hirdetjük, hogy a mi ártatlan Istenünk rajtad függve kitárta szent kezeit. Rajtad omlott ki az Isten Fia vére, melynek ma mindnyájan részesei lettünk. Akik téged hódolva tisztelnek, éltető Istenünket engesztelik ki elkövetett gonoszságaik miatt, azok bocsánatát könnyen megnyerik végtelen leereszkedése által, aki annyit szenvedett miattunk, ha megemlékezünk mindent megújító szenvedéséről.

Üdvözlégy, Szent Kereszt, nagy Király győzelmes fegyvere, mely a második félelmetes eljövetele alkalmával jelzi útját az égi erők sorainak, az igazak seregének, akik eléd jönnek fényben tündökölve, dicsőségét hirdetve a mindenség Királyának. Utánozhatatlan dicsőséged, melyet magától a rajtad függő Jézus Krisztustól kaptál, nyilvánvaló lesz az igazak előtt, szégyene és vádolója a zsidóknak, nyeresége azoknak, akik a te isteni erődet tartották szem előtt már akkor, mikor még a földre húzó, nehézkes testben éltek. Szent Kereszt, keresztények oltalma és hűséges őrzője, ellenség vad támadásainak hathatós elfordítója, tekints ránk amiatt, aki rajtad függött a dicsőség fényességében; világosítsd meg lelkünket, hogy mi is önként vállaljunk olyan szenvedést, amelyet rajtad szenvedett miattunk a láthatatlan Atyának Fia, az örök Ige, hogy amint ő életét adta értünk, mi is életünket adjuk őérette. Ha ezt a szenvedést akarjuk választani és ezt a szép és fenséges utat járni, akkor áldozatos szenvedésünkkel hasonlóvá lehetünk Krisztushoz. Ebben a szent törekvésünkben légy segítségünkre hatékony erőddel, hogy ezt elérhessük és téged legnagyobb tisztelettel övezzünk, annak megdönthetetlen hatalmában bízva, aki halál által győzte le a halált. Tégy bennünket méltóvá, hogy vidáman és ünnepi lélekkel várjuk Húsvét szent ünnepét, amelyet kegyeletes lélekkel ünneplünk mint az igazi Húsvétnak zálogát, a jövő boldogság előképét, mikor mindannak részesei leszünk, amelyek készítettek számunkra, az örök javaknak, amelyeknek mindnyájan lehessünk részesei a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmével és emberszeretetével, akinek az Atyával és Szentlélekkel dicsőség most és mindig és örök időkre. Ámen.

Forrás: Szent Szofroniosz jeruzsálemi patriarcha beszéde a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén (P. G. 87, 3301–3304); V. szentbeszéd a Szent Kereszt ünnepén (uo. 3313–3316.). In: Keresztény remekírók XV. kötet: Az egyházatyák szentbeszédeiből VI. – Az egyházatyák beszédei az egyházi év ünnepeire. Fordította: Pénzes Balduin, Barát Oros. Szent István Társulat, Budapest 1944.