Moszkva várja a Nyugat-Európai Érsekség egyházközségeit

A Moszkvai Patriarchátus a sorai közé fogadja a „Nyugat-Európai Orosz Érsekség” azon egyházközségeit, melyek csatlakozni akarnak hozzá.

Protoijerej Nyikoláj Balasov, a Külső Egyházi Kapcsolatok Osztályának helyettes vezetője elmondta, hogy az Érsekség Általános Gyűlésén lezajlott szavazás szerint az egyházközségek többsége Moszkvához szeretne tartozni, ezért be fogják fogadni azokat, akik kérik a felvételüket az Orosz Egyház joghatóságába.

A Nyugat-Európai Orosz Egyházközségek Érseksége nemrég Általános Gyűlést tartott, ahol a Moszkvai Patriarchátushoz való csatlakozásról szavaztak. A szavazatok többsége a Moszkvához csatlakozás mellett volt, de a testületi döntéshez a szavazatok kétharmados többségére lenne szükség. Moszkva korábban ígéretet tett az Érsekségnek, hogy testületileg történő csatlakozása esetén megtarthatja autonómiáját és a Moszkvai Patriarchátus más részeiben figyelmen kívül hagyott, 1917-1918-as Moszkvai Zsinat döntéseire alapuló belső szabályzatát.

Képtalálat a következőre: „Balasov Nikolaj”

Balasov atya elmondta, hogy ha az egyházközségek külön-külön kérik a felvételüket, akkor a Moszkvai Patriarchátuson belüli további létük szervezeti feltételeit később fogják meghatározni.

A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközsége Érsekségét a bolsevik forradalom elől nyugatra menekült orosz emigránsok hozták létre. Mivel a szovjet befolyás alatt álló moszkvai egyházi központ az emigráns egyházszervezetektől is megkövetelte a szovjethatalom iránti lojalitás demonstrálását, az Érsekség Jevlogij Georgijevszkij metropolitával az élen csatlakozott az Egyetemes Patriarchátushoz. A Nyugat-Európai Orosz Érsekség szerepe óriási jelentőségű az Orthodox Egyház XX. századi életében. Keretei között jött létre a párizsi Szent Szergij Teológiai Intézet, melyben olyan jelentős teológusok működtek, mint többek között Szergij Bulgakov atya, Kiprián Kern archimandrita, Nyikoláj Afanaszjev atya, Alexander Schmemann atya. Az Érsekség szervezeti berendezkedésében az 1917-1918-as Moszkvai Zsinat határozatait követi, melyek különösen az Egyházon belüli zsinatiság, a szabad főpapválasztás, az egyházi élet szervezésében és működtetésében a világi hívők felelősségének és részvételének szerepét hangsúlyozták. Az Érsekség ekkleziológiai gyakorlata és vezető teológusainak írásai hatással voltak a nyugat-európai keresztény felekezetek önfelfogására (többek között a II. Vatikáni Zsinat szellemiségére) is.

2018. novemberében a Konstantinápolyi Patriarchátus Szent Szinódusa úgy határozott, hogy visszavonja az 1999-es Tomoszt, melyben az Érsekséget patriarchai exarchátusként ismerte el, és felszólította az egyházközségeket, hogy tagozódjanak be az adott országok görög egyházmegyéibe.

Az orosz emigráns gyökerű, szláv liturgikus hagyományt követő Érsekség Általános Gyűlése azonban úgy határozott, hogy nem csatlakozik a görög egyházmegyékhez. Azóta próbálnak kiutat keresni a kánonjogi krízisből. Úgy tűnik, hogy az európai orthodox egyházak közül egyedül a Moszkvai Patriarchátus az egyetlen, amely alternatívát kínálna az Érsekségnek mint autonóm egyházi közösségnek a további fennmaradására. Ugyanakkor a Moszkvai Patriarchátus az elmúlt évtizedekben rendkívül agresszív politikát folytatott az Érsekséggel szemben, több templomát próbálta elperelni (néhány esetben sikerrel), ami megnehezíti az emigráns gyökerű egyházi közösség közeledését Moszkvához. Nehezíti a közeledést a Moszkvai Patriarchátus és az Érsekség életének alapjában álló elvek szellemisége közötti markáns különbség is, valamint a Moszkvai Egyház szoros összefonódása a jelenlegi orosz államhatalommal, melyet az Érsekség több jelentős személyisége komolyan bírált az elmúlt évtizedekben.

Az Érsekség képviselői próbáltak tárgyalni az Egyetemes Patriarchátussal is, de ezekről a tárgyalásokról meglehetősen kevés információ jelent meg. Az elmúlt hónapokban úgy tűnt, hogy Joann (Renneto) érsek elhatározta, hogy mindenáron véghez viszi az Érsekség csatlakozását a Moszkvai Patriarchátushoz. Ez a terve azonban szakadással fenyeget az általa vezetett egyházmegyében.