Főtisztelendő Ioann, charioupoliszi érsek, az egyetemes patriarcha exarchájának lelkipásztori levele

Képtalálat a következőre: „Archevêque JEAN de Charioupolis”

Joann charioupoliszi érsek, Nyuga-Európai orosz exarcha

 A Nyugat-Európai Orthodox Orosz Egyházközségek Érseksége, az Egyetemes Patriarchátus Exarchátusa, Nyugat-Európa más egyházi joghatóságaihoz hasonlóan aggodalommal követi az orthodox egyházak közötti feszült kapcsolatok alakulását, egyúttal pedig különös élességgel éli meg azt saját belső életében.

Mivel szellemi és kulturális öröksége az orosz emigrációban gyökerezik, az Érsekség egyházközségei és közösségei számos kérdéssel kerülnek szembe a hívők részéről, melyek azon feszültséggel kapcsolatosak, mely a közelmúltban jött létre a Moszkvai Patriarchátus és az Egyetemes Patriarchátus – melynek joghatóságához tartozunk – között. Az első kérdés, mellyel papjaink és hívőink szembesülnek: ez kétség kívül a legfontosabb kérdés, az eucharisztikus közösségről.

A Moszvkai Patriarchátus egyoldalú döntést hozott az Egyetemes Patriarchátussal való eucharisztikus közösség megszakításáról, kötelezővé téve e döntését minden hívője, klerikusa és laikusa számára. Az Érsekség számára, mely megszokta a közös szolgálatot a Moszkvai Patriarchátussal, a közösség ezen megszakítása nagy szenvedést okoz. Fennállásának történelme során gyakorlatilag soha nem szakadt meg a teljes közösség Érsekségünk és a Moszkvai Patriarchátus között még a 20. század legsötétebb időszakaiban sem, mivel az Érsekség, ahogy az egész Egyetemes Patriarchátus is, és a Moszkvai Patriarchátus is mindig ugyanazon és egyazon hitvallást vallották. Kimondottan a hitvallás a mércéje egyházaink orthodoxiájának, és ezidáig egyikük sem változtatta meg hitvallását.

A Moszvkai Patriarchátus Szent Szinódusa által hozott egyoldalú (és nézetünk szerint túlzó) jellegű határozat nyilvánvalóan nem érvényes az Érsekség templomaiban. A jelen helyzetben papjainkat és diakónusainkat nem engedik szolgálni a Moszkvai Patriarchátushoz tartozó templomokban, bár nem tiltják nekik, hogy magánszemélyként látogassák e templomokat és észrevétlenül csatlakozzanak az egész Egyház imájához. Azonban az orthodox ekkleziológiával összhangban ez a tiltás nem vonatkozhat a világiakra, vagyis a megkeresztelt orthodox hívőkre, akik nem felszentelt diakónusok, papok vagy püspökök. Szentségek tekintetében a világiak Nyugat Európában Krisztus egyetlen egyetemes Testéhez tartoznak, vagyis egyidőben tagjai minden joghatóságnak, nem kötődnek csak egyetlen hierarchikus struktúrához, legyen az akár a konstantinápolyi, a moszkvai vagy valamelyik más.

A megkeresztelt emberek nem a püspökeik tulajdonai, hanem az egyetlen egyházi test adott helyen egybegyűlt tagjai. Ha egy szentpétervári orthodox hívő Krétára költözik, akkor már a továbbiakban nem az Oroszországi Egyház tagja, hanem az Egyetemes Patriarchátushoz tartozó Krétai Egyház teljes jogú tagjává válik. A klerikusoktól eltérően a világiaknak nincs szükségük püspöküktől kánoni elbocsátólevélre ahhoz, hogy megváltoztassák lakóhelyüket.

Mivel a nyugati országokban számos orthodox püspöki joghatóság létezik egy és ugyanazon területen, híveink a szentségek tekintetében potenciálisan bármelyik egy és ugyanazon hitvallást valló egyházi joghatóság tagjai. Természetesen a hívők viselhetnek bizonyos kötelezettségeket egyik vagy másik egyházközségben, de ez egyáltalán nem csökkenti az egész egyházi testhez való tartozásukat. Az egy területen működő több joghatóság, melynek gyakorlatát gyakran éri kritika, a jelen helyzetben olyan tényező, mely a szentségekben való egységre késztet bennünket.

Nem szabad megsérteni Isten kegyelmét, mely az orthodox hit megőrzésének mértékében jelen van és működik minden egyházunkban, még a konfliktusok idején is. Ellenkezőleg, elsősorban az eucharisztikus közösségen keresztül kell ráhagyatkoznunk a Szent Lélek vezetésére, melyre hivatottak vagyunk. Biztosítjuk a Moszkvai Patriarchátus papságát testvéri szeretetünkről és reméljük, hogy minél hamarabb közös istentiszteleten vehetünk részt velük. Ami a világiakat illeti, újból biztosítjuk őket a hitben és szeretetben való közösségről és a mi Urunk Jézus Krisztus Testénél és Vérénél várunk minden orthodox hívőt, aki szeretne válaszolni az Úr elhívására: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely érettetek megtöretik a bűnök bocsánatára. Igyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.”

+ Joann charioupoliszi érsek, a Nyugat-Európai orthodox orosz egyházközségek patriarchai exarchája, Egyetemes Patriarchátus