Az Antiokhiai Patriarchátus Szent Szinódusának 2016. június 6-i határozata

Az Antiokhiai Patriarchátus Szent Szinódusa 2016. június 6-i ülésén az alábbiakat határozta:

  • Felkéri Őszentsége Bartholomeosz egyetemes patriarchát, hogy még a zsinat megkezdése előtti időben tegyen meg minden erőfeszítést a konszenzus elérésére az autokefál orthodox egyházaknak a Szent és Nagy Zsinattal kapcsolatos felvetései kérdésében. Abban az esetben, ha ez nem sikerül, az Antiokhiai Egyház kéri a Nagy és Szent Zsinat más időpontban való összehívását, amikor az autokefál egyházak között a békés viszonyok válnak uralkodóvá és garantálható az orthodox konszenzus a Zsinat napirendjével, annak szabályzatával, valamint más végrehajtási és gyakorlati eljárásokkal kapcsolatban.
  • Az Antiokhiai Egyház nem vesz részt a Szent és Nagy Zsinatban addig, amíg fennállnak a Zsinat idején az eucharisztikus közösséget akadályozó okok. Ez pedig csak a Jeruzsálemi Patriarchátus által az Antiokhiai Patriarchátus kánoni joghatósága határának a Jeruzsálemi Patriarchátussal való közösség megszakításához vezető megsértése kérdésének végleges rendezésekor történik meg.
  • Még egyszer hangsúlyozza az összes autokefál orthodox egyház részvételének fontosságát a Szent és Nagy Zsinaton, és hogy az döntéseit az Orthodox Egyház egységének megőrzése érdekében mindazok jelenlétében az Össz-Orthodox Zsinat alapelvével összhangban egyhangúlag kell meghozza.
  • Tájékoztatja az összes helyi egyházat az Antiokhiai Patriarchátus álláspontjáról és annak kiváltó okairól.
  • Az Antiokhiai Patriarchátus Szent Szinódusa felkéri a hívőket, hogy pásztoraikkal együtt imádkozzanak, hogy a Szent Lélek vezesse az egyházat az egység felé vezető úton, hogy egységes tanúságtételt tehessen Krisztusról a világ előtt.

Forrás és itt