Ülésezett a Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa

2P20160603-VSN_4642-1200A Moszkvai Patriarchátus Szent Szinódusa mai ülésén foglalkozott az Összorthodox Zsinat összehívásával kapcsolatban kialakult nehézségekkel. A Szinódus áttekintette a Zsinat előkészítésének folyamatát, különös tekintettel az elmúlt hetek történéseire. A zsinati dokumentumok nyilvánosságra hozatala után a Szinódushoz számos észrevétel érkezett a Moszkvai Patriarchátus püspökei, papsága és világi hívői részéről. A zsinati dokumentumok megtárgyalása céljából ezért a patriarcha áldásával konferenciát szerveztek „Összorthodox Zsinat: vélemények és várakozások” címmel, mely ajánlásokat fogalmazott meg a dokumentumokkal, különösen „az Orthodox Egyház kapcsolatai a keresztény világgal” és „az Orthodox Egyház missziója a mai világban” dokumentumokkal kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a Zsinat tervezett kezdetének ideje egyre inkább közeleg, számos megoldatlan probléma maradt, melyek kétségessé teszik, hogy a Zsinaton elérhető lesz egy összorthodox konszenzusos álláspont kialakítása. A Zsinat Szabályzatát (működési rendjét) rögzítő dokumentumot nem fogadta el az Antiokhiai Patriarchátus. „A házasság szentsége és kiszolgáltatásának akadályai” dokumentumot nem írta alá az Antiokhiai Patriarchátus és a Grúz Orthodox Egyház. Kirill patriarcha azon javaslata, hogy a fennmaradó időben az Összorthodox Titkárság keretében induljanak tárgyalások e kérdések összorthodox egyeztetése érdekében (Kirill patriarcha Bartholomeosz patriarchának írt február 26-i levele) nem kapta meg a Konstantinápolyi Patriarchátus támogatását. A Titkárság az elmúlt időkben csupán két alkalommal ülésezett és gyakorlatilag csak technikai kérdésekkel foglalkozott. Elvetették a moszkvai patriarcha azon javaslatát, hogy a Titkárság ülésein egyeztessenek a dokumentumokról.

Megoldatlan maradt az Antiokhiai és a Jeruzsálemi Patriarchátusok közötti vita Katar egyházi joghatóságáról, valamint a két egyház közötti eucharisztikus közösség ezen okból történt megszakadásának kérdése, ami így akadályt jelent az Antiokhiai Egyház számára, hogy részt vegyen a Zsinaton.

Az elmúlt héten több Helyi Orthodox Egyház is hivatalos nyilatkozatot jelentetett meg, melyek kétségbe vonják az Orthodox Egyház Szent és Nagy Zsinatának megtartását a tervezett időpontban vagy pedig az összorthodox konszenzus elérését a Zsinat napirendjének témáiban.

2016. május 26-én a Grúz Orthodox Egyház Szent Szinódusa úgy határozott, hogy „A házasság szentsége és kiszolgáltatásának akadályai”, valamint „Az Orthodox Egyház missziója a mai világban” dokumentumokban jelentős javítások szükségesek, az „Orthodox Egyház kapcsolatai a keresztény világgal” dokumentumot pedig „alapvetően át kell dolgozni”. A Szinódus megjegyzi, hogy amennyiben a javasolt változtatásokat „nem veszik figyelembe és nem vezetik be a dokumentum szövegébe, a Grúz Egyháznak nincs lehetősége azt aláírni”.

A Szerb Orthodox Egyház 2016. május 25-én befejeződött Főpapi Zsinata szintén elfogadott egy dokumentumot, mely az Összorthodox Zsinat előkészítésével foglalkozik. Ez a Szerb Orthodox Egyház püspökeinek álláspontját tükrözi azon fő kérdésekben, „melyeket a Nagy Zsinaton tárgyalni fognak és melyekben az döntést fog hozni”. A Helyi Egyházak elöljáróinak és Szent Szinódusainak elküldött dokumentum felteszi a kérdést: „megfelel-e a Zsinat az Orthodox Egyház történelméből ismert igaz Zsinatok kritériumának és mércéjének… kifejezi-e a Zsinat Krisztus Egyházának egységét a Szent Lélekben az Atya Isten dicsőségére?” A Szerb Egyház főpapjai megállapítják a Zsinat Szabályzatának elégtelenségét, felvetik a Zsinaton ülésező püspökök szerepének és státusának, a Zsinaton ülésező főpapok számának korlátozása kérdését; szükségesnek tartják, hogy a Zsinat foglalkozzon az autokefalitás és annak kihirdetése kérdésével (ezt szorgalmazza más egyházakkal együtt szüntelen a Moszkvai Patriarchátus is). A Szerb Egyház főpapjai szerint a zsinati dokumentumokat „meg kell változtatni és pontosítani kell ahhoz, hogy megfeleljenek az Egyház élete és missziója követelményeinek”, különösen ami „Az Orthodox Egyház missziója a mai világban” és „Az Orthodox Egyház kapcsolatai a keresztény világgal” dokumentumokat illeti.

2016. május 25-én fejeződött be a Görögországi Orthodox Egyház Főpapi Zsinata, amely, ahogy a Zsinat által kiadott körlevél tájékoztat, tárgyalta az Állandó Szent Szinódus határozatait és javaslatait a zsinati dokumentumokkal kapcsolatban. „A próféták, apostolok és egyházatyák tanítása iránti hűséget őrizve a Görögországi Egyház Főpapi Zsinata egymás után figyelmesen tanulmányozta az Állandó Szent Szinódus minden javaslatát és az egység, felelősség és komolyság szellemében javításokat és kiegészítéseket javasolt a vizsgált szövegekben, melyek ezután a Görögországi Egyháznak a zsinati dokumentumokkal kapcsolatos hivatalos döntéseivé váltak. E javítások és kiegészítések lényegi jellegűek és tükrözik az Egyház sokévszázados tapasztalatát és hagyományát… Annak ellenére, hogy a főpapok véleményei különböztek, a döntéseket majdnem teljesen egyhangúan hozták meg”. A görögországi Főpapi Zsinat körlevelében megjegyzi, hogy „korábban a szövegek, melyekről a Szent és Nagy Zsinat tárgyalni fog, sok mindenben megalapozott nyugtalanságot váltottak ki a papság, a szerzetesség és a világiak sok képviselőjében”.

Ugyanezen a napon az Áthoszi Szent Hegy Szent Tanácsa az összes kolostor képviselőjének és igumenjének gyűlése után levelet írt Bartholomeosz patriarchának és a Helyi Egyházak elöljárinak, melyben a zsinati dokumentumok pontosítását kéri, hogy azok világosabban fejezzék ki a szent atyák évszázados hagyományát és az Egyház egyetemes örökségét. A szenthegyiek hangsúlyozzák, hogy a zsinati szövegek korrigálása elengedhetetlen ahhoz, hogy a Szent és Nagy Zsinat elkerülje a szakadásokat és megosztottságokat.

2016. május 27-én az Antiokhiai Egyház Szent Szinódusa nyilatkozatot adott ki, melyben rámutat, hogy a Szinódus tagjai „megtárgyalták a Nagy Orthodox Zsinat minden részletét és dokumentumait” és közös véleményt alakítottak ki a zsinat napirendjével kapcsolatban. A Szinódus tagjai elfogadták az Antiokhiai Egyház által a zsinati dokumentumok vizsgálatára felállított bizottság javaslatait, valamint emlékeztettek arra, hogy „meg kell találni a Jeruzsálemi Patriarchátussal kialakult konfliktus végleges egyházi megoldását”. Az Antiokhiai Patriarchátus Szinódusának titkársága ezért 2016. június 1-jén külön nyilatkozatban fejezte ki „elkeseredését” azzal kapcsolatban, hogy a Konstantinápolyi Patriarchátus Szent Szinódusa a Jeruzsálemi és az Antiokhiai Egyház közötti konfliktus tárgyalását a Zsinat utáni időre halasztotta. A nyilatkozat megállapítja, hogy a konfliktus kialakulása óta tett erőfeszítések „nem vezettek sehová… Ezen erőfeszítéseket kimondottan a Szent és Nagy Zsinat kezdete előtt folytatták, hogy a Zsinat az orthodox egység kifejeződése lehessen. Ezen egység legjobb kifejeződése az Isteni Liturgia, melyet az összes autokefál Orthdoox Egyház Pünkösd napján tartana. A közös szolgálat a legjobb útja az Orthodox Egyház teljességét érintő kérdések megoldása felé, valamint az egy lélek kifejeződése e kérdésekben”. Azonban „az adott problémának a Szent és Nagy Zsinat befejezése utáni időre való elhalasztása semmissé teszi e Zsinat megtartásának célját, miszerint az orthodox egység kifejeződése legyen” és „kétségessé teszi a Szent és Nagy Zsinat megtartását a tervezett időpontban. Erre az Antiokhiai Egyház nem egyszer figyelmeztetett”. A közlemény tájékoztat arról, hogy a Szinódus néhány nap múlva újra összeül, hogy megtárgyalja a Szent és Nagy Zsinattal kapcsolatos eseményeket és „meghozza a megfelelő döntéseket”.

Június 1-jén a Bolgár Orthodox Egyház Szent Szinódusa ülésén a Zsinat elhalasztását és a zsinati dokumentumok további megtárgyalását javasolta. E döntéséről Neofit bolgár patriarcha tájékoztatta a Helyi Egyházak elöljáróit.

Mindezen eseményekkel kapcsolatban a Moszvkai Patriarchátus Szent Szinódusa azt javasolja, hogy hívjanak össze Zsinatelőtti Összorthodox Tanácskozást a kialakult helyzet, valamint a Helyi Orthodox Egyházaknak a zsinati dokumentumok átdolgozására vonatkozó javaslatai megtárgyalására. A Szinódus figyelmeztet arra, hogy „egy ilyen tanácskozás összehívását, tekintetbe véve a nagy mennyiségű munkát és a felvetett kérdések fontosságát, halaszthatatlanul meg kell valósítani, legkésőbb idén június 10-ig, hogy az ennek eredményeként elfogadott döntés alapján az Orthodox Egyházak döntést hozhassanak az Összorthodox Zsinat tervezett időpontban való megtartásának lehetőségéről.”

A patriarchia.ru alapján