Feltámadási Beszéd

Szent atyánk, Aranyszájú János, Konstantinápoly érsekének hittanító beszéde Krisztus Istenünk dicsőséges és üdvösséges feltámadásának szent és fénythozó napján.

husvet

Aki jámbor és istenszerető, élvezze ezt a szép és derüs ünnepséget.

Aki hálás szolga, örvendezve lépjen be az ő Urának örömébe.

Aki a böjtölésben megfáradt, élvezze most a jutalmát.

Aki az első órától munkálkodott, nyerje el ma igazságos bérét.

Aki a harmadik után jött, hálásan ünnepeljen.

Aki a hatodik után érkezett, egyáltalán ne kételkedjék, mert semmiben sem károsodik
meg.

Aki a kilencedik óráig késlekedett, jöjjön, egyáltalán ne habozzék.

Aki csak a tizenegyedikben érkezett, az se féljen késlekedése miatt; mert bőkezű az Úr: az utolsót éppúgy fogadja, mint az elsot, a tizenegyedik órában érkezettet éppúgy megpihenteti, mint azt, aki az elsőtől fogva dolgozott; a későbbit is kegyelmébe fogadja és az elsőt is megbecsüli; annak is ad, ezt is megajándékozza; a cselekedeteit is elfogadja és a szándékát is üdvözli, a munkáját is megbecsüli és az elhatározását is megdicséri.

Lépjetek hát be mindannyian a mi Urunk örömébe; elsők és másodikok, élvezzétek jutalmatokat.

Gazdagok és szegények, együtt ujjongjatok.

Mértékletesek és könnyelműek, tiszteljétek ezt a napot.

Akik böjtöltetek és akik nem böjtöltetek, vigadjatok ma.

Tele az asztal, tobzódjatok valamennyien.

Sok a borjú, senki se távozzék éhesen.

Mindannyian élvezzétek a hit lakomáját.

Mindannyian élvezzétek a jóság bőségét.

Senki se siránkozzék szegénysége miatt, hiszen megjelent a közösség országa.

Senki se bánkódjék vétkezései miatt, hiszen bűnbocsánat kelt ki a sírból.

Senki se féljen a haláltól, hiszen megszabadított minket tőle az Üdvözítő halála.

Eltörölte azt, amikor alávetette neki magát.

Leigázta az alvilágot Az, aki alászállt az alvilágba.

Megkeserítette azt, amikor megízleltette vele az Ő testét.

És ezt látván előre Ézsaiás, így kiáltott fel: Az alvilág – úgymond – megkeserült,
amikor ott lenn találkozott Veled.

Megkeserült és megrontatott.

Megkeserült és megcsúfoltatott.

Megkeserült és megöletett.

Megkeserült és megsemmisült.

Megkeserült és megbilincseltetett.

Testet ragadott meg és Istent talált.

Földet ragadott meg és a mennyel került szembe.

Olyat ragadott meg, amit látott, és oda hullott alá, ahonnan nem látott.

Óh halál, hol van a te fulánkod?

Alvilág, hol van a te győzelmed?

Feltámadott Krisztus, és lehullottak a démonok.

Feltámadt Krisztus, és örvendeznek az angyalok.

Feltámadt Krisztus, és senki halott nincs a sírban.

Mert feltámadván Krisztus a halottaiból, első zsengévé lett az elhunytak közül.

Övé a dicsőség és a hatalom mindörökön örökké. Ámin