Bartholomeosz egyetemes patriarcha húsvéti üzenete

p_b_n_2015[3]+ ВARTHOLOMEOSZ

ISTEN KEGYELMÉBŐL KONSTANTINÁPOLY, ÚJ RÓMA ÉRSEKE ÉS EGYETEMES PATRIARCHA AZ EGYHÁZ TELJESSÉGÉNEK, ÁLDÁS, KEGYELEM ÉS BÉKE A DICSŐSÉGESEN FELTÁMADT KRISZTUSTÓL!

Szeretett Szolgálótársaim és Gyermekeim az Úrban! Krisztus feltámadt!

Most minden ortodox hívő örömmel ünnepli a mi Urunk, Jézus Krisztus Feltámadását és énekli: „Ünnepeljük a halál legyőzését, a pokol megsemmisítését, egy más, örök élet kezdetét, és vidáman dicsérjük mindennek Okozóját” (Húsvéti kánon).

Ugyanekkor, amikor mi örömmel ünnepeljük az Úr Feltámadását – az élet és a remény realitását – a minket körülvevő világból halálos fenyegetések hallatszana a világ sok helyéről, azoktól, akik lehetségesnek tartják az emberek másságának problémáját megoldani az ellenfél legyilkolása által, ami egyértelműen az ő gyengeségüket bizonyítja. Mert a halállal büntetve a „másikat” nem lehetséges sem a világot megjavítani, sem az emberek problémáját megoldani. Ezen kívül minden idők gondolkodói is egyetértenek abban, hogy a rosszat nem lehet legyőzni a rosszal, hanem csak a jóval.

A problémák hiteles megoldása nem lehetséges másként, mint az emberi egyén értékeinek elismerésével és jogainak tiszteletben tartásával. Ellenkezőleg, mindenféle problémák abból keletkeznek és élesednek ki, hogy semmibe vesszük az emberi méltóságot és lábbal tiporjuk az ahhoz fűződő jogokat, főképpen a leggyengébbeknek jogait, akiknek biztonságban kelleni érezni magukat, a föld hatalmasainak pedig felelősségük lenne igazságosságot szolgáltatni a béke megőrzése érdekében.

De Krisztus feltámadt halottaiból és ezzel bebizonyította a halál erőtlenségét azon erőfeszítésében, hogy a világon hosszútávon tudjon uralkodni. Amit a halál művel nem visszafordíthatatlan, mert minden látszat ellenére, csak ideiglenes jelenség. Neki nincsenek se gyökerei sem életereje, de Krisztus, aki mindörökre legyőzte a halált, láthatatlanul jelen van.

Mi, akik Krisztusba helyeztük reménységünket, hisszük, hogy az élethez való jog minden embert megillet. Jézus Krisztusban, aki letiporta a halált és annak erejét az emberek fölött, életet és feltámadást ajándékozva nekünk: egyedül Őbenne és az Ő tanításában van az emberiség reménye. A Krisztusban való hit vezet a feltámadáshoz – mindegyikünk feltámadásához; a hit és Krisztus tanításának életünkben való megvalósítása vezet minket az általános feltámadáshoz és az emberiség minden problémájának megoldásához.

Testvéreim és Gyermekeim!

A Feltámadásról, mint az emberi gyengeség legyőzéséről szóló hír, ez az élet híre a degradált világ és az emberi viszontagságok előtt. Az Egyetemes Patriarchátusból, ahol Mi –Isten kegyelméből a valós Ortodox szeretetnek Elöljárójakén szolgálunk – felhívunk minden embert ezen hír felismerésére és az életben való megvalósítására, elismerve, hogy csak ily módon lehetséges újra megtalálni „reményünket”, az egész emberiség reménységét, melyet eltulajdonított a világban uralkodó káosz.

A Krisztus Feltámadásának fénye világosítsa meg minden ember szívét, hogy szeretetben, békességben és egyetértésben az emberek együtt örvendjenek Isten Fiában és Igéjében, aki a világ Világossága, Igazság és Élet.

Egyedül Őneki, a halottaiból Feltámadt, „élet Urának és a halál fölött Uralkodónak”, a dicsőség Urának, aki örökké él és „a sírban lévőknek életet ajándékoz” legyen dicsőség és tisztelet és hálaadás. Amin.

Fanár, szent Húsvét 2015

+Konstantinápolyi Bartholomeosz

buzgó közbenjáró értetek a Feltámadott Krisztusnál.

Forrás