Szimeon olomouc-brnói érsek levele Kirill moszkvai patriarchához a cseh-szlovákiai egyházzal kapcsolatban

3760-photo_previewSzimeon érsek levele Kirill moszkvai patriarchához. A levelet orosz és angol nyelven megkapta a többi Helyi Orthodox Egyház elöljárója is.

Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának

119034 Moszkva, Csisztij pereulok 5.

Szentséges atya!

Mint Ön is tudja, tavaly tavasszal a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza nagyon nehéz helyzetbe került, amelyből saját maga és és a testvéri orthodox egyházak segítségével keresi a kiutat. Erről tájékoztattam ezen egyházak képviselőit a Milánói Ediktum szerbiai ünnepségei során, ahol őszinte megértéssel találkoztam. Ön maga is átöltelt engem és segítséget ígért. Mivel az Orosz Egyház valóban részt vesz az mi ügyeinkben, ezért engedje meg, hogy e levéllel forduljak Önhöz, hogy kiegészítsem az Ön információit:

A Cseh Köztársaság úgy határozott, hogy 2013-ban hozzáfog az egyház és az állam szétválasztásához, azzal kezdve, hogy az egyházi szervezeteknek átadja mindazt a vagyont, ami valaha államosításra került. Milliókról van szó, melyet fokozatosan részletekben kapják meg az egyes felekezetek elöljárói. Az Orthodox Egyház részéről a fogadó Őboldogsága Kristóf metropolita lett volna. Azonban tavaly a böjt előtt héten komoly erkölcsi vétek vádja merült fel ellene, amiért Egyházunk Szent Szinódusa meghallgatta őt. Az eljárás teljes titoktartás mellett zajlott, azonban akadtak olyanok, akik felhívták rá a tömegtájékoztatási eszközök figyelmét, így az ügy széleskörű publicitást nyert. A metropolita úgy döntött, hogy lemond, a bírósági eljárás félbeszakadt és már nem lett befejezve. A vádló asszony később a metropolita elleni vádat visszavonta, de a metropolita nem kapta vissza hivatalát.

Ma már közismert, hogy a vád, az eljárás és medializációjának kezdeményezője a cseh orthodox egyház magasrangú papjainak egy csoportja volt. Céljuk, ezt nem nehéz kitalálni, az a törekvés volt, hogy hozzáférjenek azon pénzhez, melyet az állam elszámolásként az Ortodox Egyháznak szánt. Ehhez előbb el kellett távolítani azt a püspököt, akinek a pénzt át kellett vennie, vagyis a prágai püspököt. Aki Őboldogsága,  Kristóf metropolita volt. Továbbá (az összeesküvőknek) megfelelő embert kellett találniuk, aki felválthatná őt. Ez Marek Krupica archimandrita volt, aki ki lett nevezve a prágai egyházmegye kormányzójává, valamint jelölték a prágai székbe. Mindkét tisztség biztosította hozzáférését a pénzekhez. Végül izolálni kellett a Szent Szinódust, hogy ne akadályozza meg a pénz „megfelelő kezekbe” kerülését. A Szinódusnak négy tagja volt: én, vikáriusom Jáchym püspök, valamint Rasztiszláv eperjesi és Juraj nagymihály-kassai érsek, Marek atya közeli barátja. A nagyjából egyforma koruk és Marek atyához fűződő közeli kapcsolatuk nyomán e püspökök összebarátkoztak. Mindig együtt szavaztak és így szavazattöbbséggel mindent elfogadtak, amit kigondoltak. Megszavazták például azon papok megbüntetését, akik nem tetszettek Marek atyának, vagy akik tiltakozni mertek intézkedései, azon privilégiumok ellen, amelyeket a kánonok nem engednek meg a papoknak, például a válás kimondását. Az én hangomat szavazattöbbséggel mindig elnyomták, még akkor is, amikor kánoni tekintetben nyilvánvaló dolgokról volt szó, amit minden értelmes orthodox püspök javasolt volna. Ezzel egyidőben a tömegmédiában kampány kezdődött ellenem azzal a céllal, hogy mint Őboldogsága Kristóf metropolitától, tőlem is megszabaduljanak. Felhasználták ellenem idős koromat. Úgy állítottak be, mint kiöregedett, öreg korom miatt alkalmatlan embert; nem vették figyelembe gazdag publikációs tevékenységemet és egyházi szolgálatomat.

Ekkor élve a metropolitai szentszék helytartójának helyzetével, segítségül fordultam az egyetemes patriarchához. A Tomosz, mely 1998-ban autokefalitást adományozott nekünk, jogot adott nekem, hogy e segítséget kérjem. Feltételeztem, hogy a patriarcha esetleges beavatkozásához csatlakozni fognak az összes többi autokefál egyház elöljárói és hogy viszonyulása kedvező hatással lesz államunk álláspontjára, mivel hazám számára Konstantinápoly az a város, ahonnan eljött hozzánk a szent testvérek, Cirill és Metód által szláv kultúránk, melynek köszönhetően az ellenséges germán túlerő által szorongattatva népként fennmaradtunk.

Feltételezésem bebizonyosodott: az Egyetemes Patriarchátus testvéri áldozatkészséggel és diszkrécióval karolt fel minket és visszaadta nekem annak tekintélyét, aki a jóra törekszik és az igazságról tesz tanúbizonyságot. Majdnem minden orthodox patriarchátus és autokefál érsekség csatlakozott hozzá és államunk átértékelte visszafogott viszonyulását irántunk. Csak nagyon fáj nekünk, hogy az említett patriarchátusok között nincs ott az az Orosz Orthodox Egyház. Ön Krupica archimandritának ad igazat? Tartok tőle, hogy tevékenységében oly messzire ment, hogy győzelme nem csak autokefalitásunk végét, de a cseh orthodoxia végét is jelentené, ami ma többnemzetiségű: országunkban otthonra találnak az orthodox oroszok, ukránok, görögök, románok, grúzok, akiket mind helyi egyházunk egyesít. Ha ez megszűnik, akkor csak kis nemzetiségi csoportok maradnak, melyek fel fognak oldódni a más felekeztű tengerben. Mi csehek ezt az orthodoxia erőszakos megsemmisítésének érezzük nálunk, és arra kérjük Önt, hogy legalább ne lépjen fel ellenem és egyházunk kanonikus vezetése ellen. Engem az orosz egyház nevelt fel. Tőle kaptam műveltségem, ami éltet engem és azokat, akiket szolgálok. Végül 2007-ben az önök Szent Dimitrij cárevics egyházi kórházában az önök orvosai és nővérei mentették meg az életemet és gyógyítottak meg azon betegségektől, melyeket bűnös testemben találtak. Nem csak a kórházi személyzet, hanem a moszkvai papok és számos más ember, akik imádkoztak értem. Mindezért örökké hálás vagyok. Ez is ajándék volt, mely által egyházunk ma él. Kérem Szentségedet, hogy vizsgálja felül jelenlegi álláspontját egyházunkkal kapcsolatban és téves beavatkozását váltsa fel imádsággal.

Ezt kéri Istentől az Ön szolgálótársa,
+ Szimeon olomouc-brnói érsek

2014.03.06

Forrás: az Olomouc-Brnói Orthodox Egyházmegye internetes folyóirata