Tárgyalások az Egyetemes Patriarchátus és a Cseh-szlovák Egyház képviselői között

2014. március 1-én az Egyetemes Patriarchátusban fogadták a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza delegációját. Az Egyetemes Patriarchátus nem ismeri el Rasztiszlav eperjesi érsek metropolitává választását és továbbra is Főtisztelendő Szimeon (világi nevén Radivoj Jakovljevič) olomouc-brnói érseket* ismeri el a metropolitai szentszék helytartójának.

Bartholomaiosz patriarcha fogadta Szimeon érseket

A Cseh-Szlovák Orthodox Egyházban kialakult megosztottság miatt két küldöttség érkezett Konstantinápolyba. Az egyiket Szimeon érsek vezette Jan Beránek protoijerej, Alexander Lapin, Izajáš Slaninka archimandrita és ing. Střelec úr kíséretében.

A saját kezdeményezésére Konstantinápolyba érkezett másik delegációt Juraj érsek és Jáchym püspök vezette, Jaroslav Šuvarský protopresbiter, Michal Švajko protoijerej, Milan Gerka protoijerej és Mgr. Iveta Starcová kíséretében. Rasztiszláv érsek nem vett részt a megbeszélésben.

Szimeon érsek a cseh-szlovákiai egyházban kialakult helyzetet megtárgyalta az Egyetemes Patriarchátus kánonjogi kérdésekben és orthodox-közi kapcsolatokban illetékes bizottságával. Ezután Szimeon érsek és kísérete együtt szolgált az Őszentsége I. Bartholomeosz patriarcha által tartott vasárnapi Szent Liturgián.

Az Egyetemes Patriarchátus kánonjogi és orthodox-közi kapcsolatokban illetékes bizottsága fogadta a másik delegációt is, amely Rasztiszláv érsek metropolitává választása és Jáchym püspök prágai érsekké történt kinevezése kanonikusságának elismerését kérte. Az Egyetemes Patriarchátus azonban nem ismerte el a választás és a kinevezés kanonikusságát és a tárgyalások e delegációval néhány órás megbeszélés után befejeződtek. Az Egyetemes Patriarchátus megjegyezte, hogy a tárgyalásokat folytatni kívánják a jövőben. A Juraj érsek és Jáchym püspök által vezetett delegáció nem vett részt a patriarcha által vezetett Szent Liturgián.

A tárgyalások után az Egyetemes Patriarchátus az alábbi álláspontot fogalmazta meg, melyet nyilvánosságra hoztak a tömegtájékoztatási eszközökben:

Az Egyetemes Patriarchátus ma, 2014. március 1-én a Cseh földek és Szlovákia Legszentebb Orthodox Autokefál Egyháza kérésére fogadte ezen egyház képviselőit, majd az Anyaegyház kérésére fogadta őket a kánoni kérdések és orthodox-közi kapcsolatok szinodális bizottságai is, hogy megoldást találjanak ezen egyháznak az egyházfője megválasztásával kapcsolatos problémáira.

Nem sikerült végleges megállapodásra jutni és a kérdés továbbra is nyitott marad, fenntartva a további tárgyalások lehetőségét.

Τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον ἐδέχθη, κατόπιν παρακλήσεως τῆς Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Τσεχίας καί Σλοβακίας, σήμερον, 1ην Μαρτίου 2014, ἀντιπροσώπους αὐτῆς, μετά τῶν ὁποίων αἱ Συνοδικαί Ἐπιτροπαί Κανονική καί ἐπί τῶν Διορθοδόξων Ζητημάτων ἔσχον ὁλοήμερον συνεργασίαν ἐν τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς Μητρός Ἐκκλησίας νά ἐξευρεθῇ λύσις εἰς τά ἐσωτερικά προβλήματα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης, ἐν σχέσει πρός τήν ἐκλογήν τοῦ προκαθημένου αὐτῆς.

Μή ἐπιτευχθείσης ἐν τέλει συμφωνίας, τό θέμα παραμένει ἐκκρεμές, πρός τυχόν περαιτέρω διαπραγματεύσεις ἐπ᾿ αὐτοῦ.

Forrás

* Szimeon érsek 1926. február 12-én született Prágában. Édesapja szerb, édesanyja cseh származású volt. 1945-1953 között a leningrádi Orthodox Theolódiai Akadémián tanult. 1958-ban szentelték pappá. Az állam két alkalommal is visszavonta a papi regisztrációját. Részt vett az Ószövetség cseh ökumenikus fordításában. Több könyve jelent meg. Negyven évig Marienské Lázně (Marienbad) orthodox templomának parochusaként szolgált. 1998-ban szentelték püspökké, Dorotej prágai metropolita vikáriusa volt. 2000-ben a Szent Szinódus olomouc-brnói püspökké nevezte ki. 2006-ban érseki címet kapott. 2013-ban Kristóf prágai érsek, cseh-szlovákiai metropolita lemondása után rangidős főpapként őt választották a metropolitai szentszék helytartójává. December 9-én a Szent Szinódus többi tagja – miután Szimeon érsek a Szinódus elnökeként berekesztette az ülést és távozott – Hilarion volokolamszki metropolita (Moszkvai Patriarchátus) jelenlétében úgy határozott, hogy felmenti Szimeon érseket a metropolitai helytartó tisztségéből és Rasztiszlav eperjesi érseket bízza meg e tisztség ellátásával. Szimeon érsek a határozatot érvénytelennek és kánonellenesnek nevezte és körlevélben jelentette be, hogy az ezen döntésben részt vevő három főpap, Rasztiszlav eperjesi, Juraj kassai-nagymihályi érsek és Jáchym hodonini püspök, az Olomouc-Brnói Egyházmegye vikáriusa törvénytelen eljárásukkal szakadást hoztak létre az Egyházban. Szimeon érsek nem fogadta el az ún. “három fiatal püspökből” álló Szent Szinódus tevékenységét, amely idén januárban prágai érsekké nevezte ki Jáchym püspököt, sem pedig az általuk összehívott Helyi Zsinat tevékenységét, amely metropolitává választotta Rasztiszlav eperjesi érseket. Szimeon metropolita az Egyetemes Patriarchátust és a többi Helyi Orthodox Egyház segítségét kérte a Cseh-Szlovák Egyházban kialakult helyzet megoldásához. Rasztiszláv érsek metropolitává választását és Jáchym püspök prágai érsekké történő kinevezését a Helyi Orthodox Egyházak közül csak a Moszkvai Patriarchátus, az Amerikai Orthodox Egyház és az Antiokhiai Patriarchátus ismerte el.