Az Ukrán Orthodox Egyház Szent Szinódusának felhívása az államhatalomhoz

IMG_97711-600x4002014. február 24-én a Kijevi Nagyboldogasszony Barlangkolostorban ülésezett az Ukrán Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) Szent Szindódusa, amely az államhatalomhoz szóló alábbi felhívást fogadta el

Az elmúlt időben Ukrajna történelmének egyik legbonyolultabb pillanatát élte át. A kiéleződött társadalmi-politikai krízis testvérgyilkos konfliktushoz és polgártársaink halálához vezetett. Emlékezvén arra, hogy a mi Istenünk nem az ellenségesség Istene, hanem a béke Istene, az Ukrán Orthodox Egyház püspökei, papsága és hívei nevében elítéljük azon államhatalom bűnös tetteit, amely vérontást provokált ki az aranykupolás Kijev utcáin és közterein. Ma imádkozunk a sebesültek egészségéért, az elhunytak lelkének megnyugvásáért, részvétünket fejezzük ki azon családok iránt, akiket érintett a tragédia. Sok sérült van most a kórházakban. Sokan közülük örökre nyomorékok maradnak. Úgy gondoljuk, hogy az állam ma köteles anyagilag segíteni a mind Kijevben, mind pedig Ukrajna más régióiban kibontakozott tragikus események idején elhunytak családjain és a sebesülteken.

Az emberek halála mindig tragédia. Vérünkből való testvéreink, közös országunk állampolgárainak halála az egész nép számára tragédia. Ezért az Ukrán Orthodox Egyház azt javasolja, hogy a gyász idején egészen a Nagyböjt végéig hosszabbítsák meg, amikor az elhunytak halálának 40 napjára emlékezünk. Az egyház azt javasolja, hogy erre az időre mondják le az országban az összes tömegrendezvényt, valamint megfelelő módon módosítsák a tévécsatornák és rádióállomások műsorának programját.

Most az a fontos feladat áll előttünk, hogy az új országot a jó és az igazságosság, a területi egység és a társadalom konszolidációja elvein építsük újra. E feladat megvalósítása során az államhatalomnak, ahogy azt Ukrajna Alkotmánya kimondja, tudatosítania kell Isten, a saját lelkiismerete, a korábbi, jelenlegi és eljövendő nemzedékek előtti felelősségét.

Az Egyház államtól való elválasztása nem jelenti annak elválasztását az ukrán társadalomtól. Az Ukrán Orthodox Egyház újból hangsúlyozza, hogy kész a konstruktív együttműködésre az államhatalommal a társadalmi élet különféle szféráiban. Ezek, többek között, az irgalom és a jótékonyság, a társadalmi erkölcs megőrzéséről való gondoskodás, a hazafias nevelés és oktatás, a történelmi és kulturális örökség megőrzése, a család, az anyaság és a gyermekkor védelme stb.

Az Ukrán Orthodox Egyház híveit nem osztja meg politikai, területi, nemzetiségi, nyelvi, társadalmi vagy bármilyen más jegy alapján, és az egész társadalom előtt tanúságot tesz arról, hogy számunkra, hívők számára a Krisztusban való egység többet jelent minden földi különbözőségünknél. Az 2013 végi – 2014 eleji súlyos válság során nem egyszer hangsúlyoztuk, hogy az ukrán állam egységének megőrzése mellett lépünk fel. Ma is arra hívjuk az államhatalmi szerveket, hogy ne engedjék meg az ország szétesését. Meg kell őriznünk az egységes össznépi Ukrajnát az eljövendő nemzedékek számára.

A súlyos társadalmi feszültség jelenlegi helyzetében kötelesek vagyunk minden erőfeszítést megtenni a vallási béke megőrzéséért Ukrajnában. Semmi esetre sem engedhetjük meg a vallási alapú szembenállás kialakulását. Egy szabad államban mindenkinek joga van vallási meggyőződésének szabad kifejezésére és nem akadályozhatja más nézetek ugyanilyen szabad megvallását. Az államnak garantálnia kell a hitvallás szabadságát. Készek vagyunk segíteni az államot e fontos alkotmányos norma megvalósításában.

2014. február 22-én az „Ukrán Orthodox Egyház Kijevi Patriarchátus” azzal a felhívással fordult Egyházunkhoz, hogy haladjuk meg az Orthodoxia megosztottságát Ukrajnában. Üdvözöljük ezt az egyházszakadás leküzdésére irányuló kezdeményezést. Ezzel együtt az Ukrán Orthodox Egyház úgy véli, hogy a szakadás leküzdésének kiegyensúlyozott és professzionális dialógus útján kell történnie, amelyet a fundamentális orthodox kánonjog alapján kell folytatni. Veszélyesnek tartjuk az országban kialakult bonyolult politikai helyzet felhasználását az egyházi élet szférájában hozandó meggondolatlan döntésekhez. Még egyszer megerősítsük a dialógusra való készségünket, de e kérdés megtárgyalását csak nyugodt, a társadalmi-politikai erők részéről megnyilvánuló bármiféle nyomást nélkülöző helyzetben tartjuk lehetségesnek. Megengedhetetlen a politikai beavatkozás az egyházi szakadások leküzdésének folyamatába. Az ukrán Orthodoxia egységének visszaállítása kizárólag egyházi ügy. Az Ukrán Orthodox Egyház nem egyszer hangsúlyozta, hogy üdvözli a hivatalnokoknak és politikusoknak az egyházi szakadás leküzdésére irányuló erőfeszítéseit, azonban ezen erőfeszítéseknek semmi esetben sem szabad az Egyház belügyeibe való beavatkozássá válniuk.

A 2014. eleji tragikus események örökké szomorú fejezet lesznek Ukrajna legújabb-kori történelmében. Kötelesek vagyunk minden erőfeszítést megtenni, hogy ne ismétlődhessék meg ez a rettenet a jövőben. Most az egész ukrán népért imádkozunk. Kérjük Istent, hogy őrizze meg országunkat és segítsen nekünk az igazságos demokratikus ország fejlesztésében.

Egyetlen Hatalmas Isten, őrizd meg nekünk Ukrajnát!

Az Ukrán Orthodox Egyház Szent Szinódusa

2014. február 24. – Kijevi Nagyboldogasszony Barlangkolostor

Forrás