Szakadás a cseh-szlovákiai orthodox egyházban?

FRISSÍTVE

Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza Szent Szinódusának nyilatkozata (Prága, 2013. december 9).

A Szent Szinódus ülését Főtisztelendő Simeon, olomouc-brnó-i érsek nyitotta meg, aki azonban azonnal visszautasította, hogy napirendbe vegye a többi püspök által javasolt napirendi pontokat. Simeon érsek ezután a többi püspök, a Szent Szinódus tagjai, akarata ellenére az ülésen való részvételre hívott egy, a többi jelenlévő előtt teljesen ismeretlen személyt is.

A Szent Szinódus nem sokkal az ülés megkezdése után arra a döntésre jutott, hogy visszahívja tisztségéből a metropolitai helytartót és a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza metropolitai helytartójának Főtisztelendő Rosztiszláv eperjesi és szlovákiai érseket nevezte ki.

A Szent Szinódus azon tény alapján jutott e meggyőződésére, miszerint Főtisztelendő Simeon érsek korábban már hosszú ideig visszautasította a Szent Szinódus összehívását, mégpedig azután is, hogy a többi püspök, a Szent Szinódus tagjai ismételten sürgették annak összehívását.

A többi püspök nagyon helytelennek tekintette Simeon érsek volt metropolitai helytartó megnyilvánulásait is a tömegtájékoztatási eszközökben, ahol a csehországi Orthodox Egyház belső állapotáról félrevezető képet festett le.

A jelen lévő püspököket negatív meglepetésként érte a volt metropolitai helytartó azon törekvése, hogy még a Szent Szinódus ülése előtt eltávolítsa Jáchym vikárius püspököt azzal, hogy felszólította az olomouc-brnó-i egyházmegyével fennálló munkaviszonya azonnali írásbeli felmondására, amit az a törekvése vezetett, hogy kétségbe vonja Jáchym püspök jogsze jelenlétét a Szent Szinódus ülésén. A jelenlévő püspököket ez az eljárás megdöbbentette.

A Szent Szinódus tagjai kánonellenesnek tekintették a volt metropolitai helytartó eljárását a Milánói Ediktum 1700. évfordulója ünnepsége alkalmából a Szerb Orthodox Egyház meghívására tett belgrádi látogatása során, ahol a volt metropolitai helytartó a Szent Szinódus többi tagja tudta nélkül magával vitte (eredetileg sofőr funkcióban) Kristóf nyugalmazott metropolitát, aki ott Simeon érsek helyett mint a Szent Szinódus és helyi egyházunk teljhatalmu képviselője szolgált.

Továbbiakban a volt metropolitai helytartó közvetlenül a Szent Szinódus ülése előtt megpróbálta elhalasztani a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza Metropolitai Tanácsa holnapi ülését, amelynek 2013. december 13-ig értesítenie kell a Cseh Köztársaság Kulturális Minisztériumát arról, hogy ki a Csehországi Orthodox Egyház hivatalos képviselője. Máskülönben egyházunkat az fenyegeti, hogy befagyasztják az állam és az egyházak közötti vagyoni elszámolásból eredő pénzeszközöket.

A Szent Szinódus tagjai sajánlattal kénytelenek megállapítani, hogy a volt metropolitai helytartót akarata ellenére hívták vissza a tisztségéből, nem pedig saját döntése nyomán távozik. A volt metropolitai helytartó visszahívása és az új metropolitai helytartó megválasztása kérdésében a Szent Szinódus tagjai abszolút, háromnegyedes többségével döntött az Egyetemes Patriarchátus és a Moszkvai Patriarchátus püspökeinek jelenlétében.

Visszahívása után a volt metropolitai helytartó elhagyta a Szent Szinódus ülését, amely azonban tovább folytatódott. A Szent Szinódus tagjai ezután elköszöntek a külföldi vendégektől.

A Szent Szinódus elrendelte, hogy minden pap a következő módon emlékezzék meg az új metropolitai helytartóról az istentiszteletek során: „Főtisztelendő urunkról, Rasztiszlávról, eperejes és Szlovákia érsekéről, a metropolitai szentszék helytartójáról”.

A Szent Szinódus megerősítette ThDr. Marek Krupica, ThD. archimandritát a Prágai Orthodox Egyházmegye kormányzójának tisztségében és megállapította, hogy ThDr. Marek Krupica ThD egyúttal a Csehországi Orthodox Egyház hivatalos képviselője.

A Szent Szinódus a prágai egyházmegye kánoni felügyeletével az új egyházmegyés püspök megválasztásáig Főtisztelendő Jáchym, hodonini püspököt bázta meg, akinek nevét a prágai egyházmegye területén az új metropolitai helytartó neve után kell kommemorálni.

A Szent Szinódus helyi egyházunk rendkívüli zsinatát az új metropolita megválasztására Eperjesre 2014. január 11-re hívta össze.

A Szent Szinódus ülésén a Szent Szinódus megelőző üléseinek ellenőrzése keretében megállapította, hogy Kristóf nyugalmazott metropolita a Szent Szinódustól csak a těšov-i monostorban tartott Szent Liturgia és más istentiszteletek végzésére kapott áldást.

[…]

Balra fent: Juraj nagymihályi és kassai érsek; balra alul: Rasztiszláv eperjesi érsek, középen: Marek Krupica archimandrita, a prágai egyházmegye ideiglenes kormányzója,  jobbra fent: Jáchym hodonini vikárius püspök, jobbra lent: Simeon olomouc-brnói érsek

Balra fent: Juraj nagymihályi és kassai érsek; balra lent: Rasztiszláv eperjesi érsek, középen: Marek Krupica archimandrita, a prágai egyházmegye ideiglenes kormányzója, jobbra fent: Jáchym hodonini vikárius püspök, jobbra lent: Simeon olomouc-brnói érsek

A Szent Szinódus elfogadta a Szent Szinódusnak a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza papságához és híveihez intézendő karácsonyi körlevél idei szövegét.

+ Rasztiszlav, Eperjes és Szlovákia érseke, metropolitai helytartó
+ György (Juraj) nagymihályi és kassai érsek
+ Jáchym, hodonini (vikárius) püspök

Forrás: www.pravoslavnacirkev.cz

* * *

Simeon arcibiskupSimeon olomouc-brnói érsek, Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza metropolitai helytartója nyilatkozata a helyi egyházban bekövetkezett szakadásról

Az orthodox papságnak, hívőknek és a teljes egyházi nyilvánosságnak!

Felhívom a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza papságának és hívőinek figyelmét arra a tényre, hogy a Szent Szinódus mai (2013.12.09) ülése után én maradtam helyi orthodox egyházunk egyetlen kanonikus képviselője. A Szent Szinódus többi tagja a mai ülésen sajnos a szent kánonokkal ellentétesen lépett fel, ami oda vezetett, hogy fellázadtak egyházunk jelenlegi legfőbb képviselője ellen és szakadásba kerültek az Orthodox Egyházzal szemben.

E viselkedésük megrázott engem és bátorkodom kijelenteni, hogy a helyzet kialakulását nem én okoztam, nem akartam és nem én vagyok érte a felelős. Csupán a prágai érseki szentszék üresedésének problémáját kívántam megoldani azon intenciók keretében, amelyeket nemrég nyilvánosan felvázoltam két legutóbbi lelkipásztori körlevelemben, amelyeknek tartalma ismert az Egyház előtt. Úgy vélem, hogy a Szent Szinódus többi tagjai nem kívánják a prágai egyházmegyében kialakult kedvezőtlen helyzet rendezését, ezért végül nyíltan elvetették a kánonok és az egyházi szabályzat elveit, ami szakadáshoz vezetett.

Figyelmeztetek, hogy a Szent Szinódus mai ülésének menetéről kiadott nyilatkozat, amit a www.pravoslavnacirkev.cz weboldalon hoztak nyilvánosságra [lásd fentebb], valótlan információkat tartalmaz.

Arra hívom egyházunk többi papját és minden orthodox hívőjét, hogy ne tekintsék Rosztiszlav érseket, Juraj érseket és Jáchym püspököt kanonikus orthodox főpapoknak és fogjanak össze egyházunk egyetlen kanonikus főpapja mellett, aki a mai napi események után egyedül én maradtam. Sajnálom, hogy szinódusunk többi tagja a lázadás és a szakadás útját választotta és erőteljesen munkálkodni fogok a jelenlegi viharos helyzet megnyugvásán. Kizárólag a szent orthodox hagyomány és a szent atyák kánonjai útján fogok haladni, és ehhez segítséget kérek a világ többi orthodox egyházától, mindenek előtt a Konstantinápolyi Patriarchátustól. Biztos vagyok benne, hogy ily módon Isten segítségével nem csak a ma kialakult kritikus helyzetet sikerül meghaladnunk, egyúttal azonban megoldjuk azokat a problémákat is, amelyektől egyházunk folyó év áprilisa óta szenved.

Arra kérem a lelkiatyákat és az egész papságot, hogy a jelen helyzet rendeződéséig az istentiszteletek során kanonikus főpapjukként csupán az én nevemet komemorálják. Ily módon minden ilyen istentisztelet szellemi egységben marad a kanonikus orthodoxiával. Lelkipásztorként kérem önöket, hogy tartózkodjanak a szakadár püspökökkel fenntartott minden egyházi közösségtől.

Lelkipásztorként nyomatékosan kérem önöket, hogy őrizzék az egyházi egységet és egyházunkat tartsák meg a szent atyák szent hagyományának útján, a világ orthodox egyházai többi elöljárójával, mindenek előtt pedig Őszentségével, Bartholomeosz egyetemes patriarchával való kánoni egységben.

Főpásztori áldással, szeretettel Krisztusban.

+ Simeon, olomouc-brnó-i érsek, Cseh Földek és Szlováki Orthodox Egyháza metropolitai helytartója.

2013. december 9.

Forrás: http://pravoslavi.cz/cirkev-v-rozkolu.htm

Simeon érsek lelkipásztori levele

Simeon (ThDr. Radivoj Jakolievič)
Az Olomouc-Brnói Orthodox Egyházmegye érseke
Mayarykova 17, 779 00 Olomouc

Simeon olomouc-brnói érsek, a Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza metropolitai helytartója harmadik lelkipásztori levele

Tisztelt testvérek, tiszteletreméltó atyák!

Mielőtt elgondolkodnánk azon, ami bennünket ért és hogy mit kell tennünk, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik megértették korábbi lelkipásztori leveleim értelmét és akik bizalmat adtak nekem. Azoknak, akiket cselekedeteimmel összezavartam vagy tiltakozást váltottam ki bennünk, megpróbálom elmagyarázni az indítékaimat. A helyzet autokefál egyházunkban egyáltalán nem egyszerű, és azok, akik abban valamilyen felelősséget viselnek, egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben. Az elmúlt leveleimben igyekeztem, ahogy arra lelki tanítóim tanítottak, felebarátaim hibáiban tévedést, nem pedig rosszindulatot látni, és segíteni nekik a hibáktól való megszabadulásban azáltal, hogy rámutatok a tévedésekre. Továbbra is törekedni fogok ezen elvek megtartására, bár úgy tűnik, egyre kevésbé hatékonyak. Rendelkeznek-e azonban Krisztus barátai más fegyverekkel? Rendelkeznek azon előírásokkal, amelyek létrehozzák az orhtodoxia egységét. Avagy ezeket is lábbal fogják tiporni?

Kristóf metropolita lemondása után tipikus átmeneti helyzet alakult ki nálunk, amely esetében a szabályzat pontos forgatókönyvet ír elő: az Egyház élére a Szent Szinódus áll, annak elnöke pedig átmenetileg az autokefál egyház feje lesz, a „metropolitai helytartó”, aki én lettem. A megüresedett egyházmegye kormányzójává, ha nincs segédpüspöke, a papok egyikét választják meg, akinek jogosultságai azonban csak arra korlátozódnak, amik nem haladják meg egy pap jogosultságait, arra, ami elsősorban adminisztratív jellegű kérdés. A kánoni kormányzó, az egyházmegye felügyelője a szomszéd püspökök egyike lesz. Ő az, aki azon időszakban, amíg az egyházmegye üresedésben van, biztosítja mindazt, ami meghaladja egy pap jogosultságait: a szentelést, a bírósági ítéletek megerősítését, a szerzetesség és a monostorok felügyeletét. Az egyházmegye kormányzójának legfőbb feladata természetesen az, hogy az egyházmegyei tanáccsal együtt biztosítsa és véghezvigye az új püspök megválasztását. A prágai egyházmegye kormányzója Marek Krupica archimandrita lett, aki tisztségét némileg másképp fogta fel, mint ahogy azt feltételezni lehetett volna és ahogy azt az egyházi szabályzat elrendeli. Nincs szüksége maga felett kánoni püspökre, ha valakit fel kell szentelnie, akkor majd megkéri azt a püspököt, aki épp kéznél van, a kizárólag püspököknek fenntartott bíráskodási hatalmat teljesen a maga kezébe vette. A prágai egyházmegye így a világ egyetlen olyan orthodox püspökségévé vált, amelynek élén nem püspök, hanem pap állt. Levelemben kérdőre vontam e torzulás miatt. Azt felelte nekem, hogy öreg vagyok és szenilis, és semmi tiszteletet nem táplál az irányomban. Funkciója ellátásának módján nem változtatott, sőt uralma alá vette a metropolitai tanácsot és annak hivatalát gyakorlatilag megszüntette. Uralmának nyolc hónapja alatt ugyan kétszer összehívta püspökválasztásra az egyházmegyei gyűlést, de a jelöltek számát mindig úgy csökkentették, hogy csak az elfogadhatatlanok maradjanak. A hívők más jelölteket kívántak, de elutasították őket, míg végül kijelentették, hogy a hívők túlságosan megosztottak ahhoz, hogy képesek legyenek prágai püspököt választani. Ezért a prágai püspök megválasztását egy vagy két évvel elhalasztják, közben megválasztják a metropolitát, amely tisztségre egyetlen jelölt lesz, Rasztiszláv, mivel hiányzik az előírt ellenjelölt, a prágai érsek. Ez szabályzat-ellenes, de azokat, akik megszerezték a hatalmat az Egyházban, ez aligha zavarja. Felidézném szavaimat a második lelkipásztori levelem befejezéséből, miszerint itt egyes papok egyházunkban szerzett hatalmának a megerősítéséről van szó: „nem az adni és szolgálni hatalmáról, hanem az elvenni és uralkodni hatalmáról, hogy vannak akik úgy számolgatnak, miszerint nem is kell prágai püspököt választani, ha helyette uralkodni lehet a félelem, mindenek előtt a szegénységtől való félelem által”.

Úgy gondolom, hogy szükség van arra, hogy megismertessem önöket a 2013. december 9-i szinódusi ülés menetével, amit Rasztiszlav érsek fordulatnak nevezett.

Az elnök joga és kötelessége, hogy meghatározza az ülés programját és azt vezesse. Engedélye nélkül nem lehet a felszólalót félbeszakítani, ő dönt a határozat megfogalmazásáról és ő bocsájtja szavazásra. Ezen az ülésen a három főpap semmibe vette az elnök döntéseit. Rasztiszlav érsek saját magáról szavazott, mivel őt az én helyemre javasolták. Ez megengedhetetlen. Jáchym püspök úgy szavazott, hogy a szabályzat szerint nem volt tagja a Szinódusnak. Anélkül tárgyaltak, hogy szót kaptak volna. Szavazásuk nem tekinthető érvényesnek, ahogy a januári zsinatról szóló döntésük sem, amelyről azután döntöttek, hogy az ülés már fel lett oszlatva.

Épp most, amikor ezt a levelet írom, kapom az első karácsonyi jókívánságokat. Az egyikük szavait szeretném önöknek is kívánni: kedveseim, köszöntelek benneteket e karácsony előtti időben. Sajnálom, hogy az elmúlt hónapokban nem csak a világban, de éppen azon egyházban kellett megérnetek a hatalom utáni vágyban egyre fokozódó kérlelhetetlen harcot, amelynek életeteket szenteltétek. Azt kívánom, hogy e fájdalmas problémák mielőtt megoldódjanak a résztvevőknek a béke forrásához – a betlehemi Gyermekhez, az ő ígéretéhez és igazságához való visszatérés által… Az Ige testté lett és közöttünk lakozott. Megismertük az Ő dicsőségét, azt a dicsőséget, amelyet az irgalommal és igazsággal telt Egyszülött Fiú az Atyától kapott.

Krisztus születik! Dicsõítsétek!
+ Simeon
Olomouc-brnói érsek

Cseh Földek és Szlovákia Orthodox Egyháza metropolitai helytartója,

Prága, 2013. december 18.