Őboldogsága Vlagyimir, Kijev és egész Ukrajna metropolitája körlevele az ukrajnai éhínség (Holodomor) 80. évfordulója alkalmából

1290123_1916901586Kedves testvérek!

Népünk létezésének krónikája számos – mind dicső, mind pedig drámai – történelmi esemény emlékezetét őrzi. Ukrajna egyik legrettenetesebb tragédiája az 1932-1933-as éhínség volt. Nyolc évtized telt el azóta, de fájdalmunk még most sem csendesült el, szomorúsággal tölti el lelkünket és arra késztet minket, hogy Istenhez imádkozzunk az ártatlan áldozatok millióiért.

Az Úr bőtermő, az Édenhez hasonló (vö. Ter. 2, 8) gazdag és kegyelemmel teli földet adott nekünk. Teljesítvén annak megmunkálása parancsolatát (vö. Ter. 2, 15), a lelkiismeretes és gondos munkás mindig bőséges termést kapott, hiszen az Úr, „Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret is táplálékul” megsokasította mindazok igaz voltának gyümölcseit (vö. 2, Kor. 9, 10), akik békében, egyetértésben és jámborságban munkálkodtak mezőiken.

Azonban a viharos XX. században vidékünk megismerte a rettenetes csapást: emberek milliói haltak vértanúhalált a tömeges éhínség nyomán. Mindez nem valamilyen járvány vagy rossz termés következménye volt. A Holodomor az Isten nélkül és az Ő erkölcsi törvénye nélküli elvek alapján felépítendő új világ ideológiájával felfegyverkezett bolsevik hatalom represszió-láncának egyik láncszeme volt. Legfőbb céljaként a nép jólétét deklarálván, építvén a földi paradicsomukat, az ateisták ehelyett emberi csontokkal borították a földet és emberi könnyek folyamaival öntözték azt. A pusztító magvetés az átok keserű gyümölcsét hozta, hiszen „aki testébe vet, testéből is arat majd romlást” (Gal. 6, 8) – mondja Szent Pál apostol. A keresztény erkölcs megtagadása még senkinek sem hozott boldogságot. Erről tanúskodik Hazánk sokévszázados történelme is.

Az Isten nélküli Paradicsom pokollá vált a nép számára. Hazánk történelmének e kegyetlen leckéje azon kísérletek sikertelenségéről tanúskodik, amelyek az Isten által elrendelt erkölcsi elvek nélküli állami, politikai és társadalmi rend felépítésére irányulnak. Az ilyen rend önmaga megsemmisítésére van ítélve.

Holodomor emlékmű a budapesti Petőfi téren

Holodomor emlékmű a budapesti Petőfi téren

Az ateista elnyomó rezsim uralmát az orthodox keresztény óriási számának vértanú- és hitvalló küzdelme kísérte. Az éhség, a fogság, a kínzások nyomán haltak meg. Az 1930-as években fizikailag megsemmisítették az ukrajnai Orthodox Egyház főpapságának és papságának nagy részét és a hívek – a nép legjobb képviselői – sokaságát. Az Egyház sokmilliós nyájával együtt felment a Golgothára és szenvedett Krisztus igazságáért. Mindezek az évek Nagy Pétekké váltak népünk számára.

Kedves testvérek!

A Holodomor és azon rettenetes korszak politikai represszióinak áldozataira emlékezvén arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok az Úrhoz az éhínség által meggyilkolt testvéreitekért és vegyetek részt e napon a helyi és össznemzeti megemlékező istentiszteleteken.

A keresztény szeretet és az imádságos emlékezet jeleként hozzátok rendbe a Holodomorban meghaltak sírjait azokban a városokban, községekben és falvakban, ahol azok fennmaradtak.

A róluk való emlékezet legyen szent a jelen és az eljövendő nemzedékek számára! Soha többé ne csábítson el minket az Isten megtagadásának és Isten elfelejtésének, az Isten által elrendelt erkölcsi törvények semmibevételének hamis útja, sokat szenvedett földünknek soha többé ne kelljen megélnie a hitetlenség és a gonoszság járványát.

Mint a tömjénfüst, emelkedjék fel elhunyt honfitársainkért mondott imádságunk Istenhez.

+Vlagyimir,
Kijev és egész Ukrajna metropolitája
az Ukrán Orthodox Egyház (Moszkvai Patriarchátus) elöljárója