Nagyszombati kánon: “Ki a tenger hullámával borította el egykor”

 „Ki а tenger hullámával borította еl egykor az üldöző zsarnokot, Azt földdel borítják еl а megmentettek fiai; mi pedig mint ama szüzek énekeljünk az Úrnak, mert dicsőségesen megdicsőíttetett.”

,.Midőn а teremtés meglátott а Golgothán függeni Téged, ki az egész földet függesztetted szilárdan а vizek fölé, nagy rémület szállta meg és így kiáltott: Nincsen szent Terajtad kívül Uram.”

„Isteni kereszthalálodat előre látva Habakum, megborzadva kiáltott fel: Те megtörted а zsarnokok hatalmát óh Jóságos, midőn а pokolban lévőkhöz szólottál, mint Mindenható.”

„Meglátván Ézsaiás, а köztünk való isteni megjelenésed, be nem alkonyodó világosságát óh Krisztus, az éjszakából fölserkenve így kiáltott: Feltámadnak а holtak és fölkelnek а sírban lévők, és mindazok, kik а földben vannak, örvendeznek.”

„Elfogatott, ámde еl nem emésztetett Jónás, а cethalnak belsejében, mert а Те jelképedet viselvén, ki szenvedtél s а temetést elfogadtad, mint szobából lépett ki а vadállatból, és így szólott az őrséghez: Kik hívságos és hazug dolgokat őriztek, az irgalmat elhanyagoltátok.”

„Óh kimondhatatlan csoda! Ki а kemencében а szent ifjakat megszabadította а lángoktól, holtan és ;lettelenül helyezik Őt sírba, а mi üdvösségünkért, kik így énekelünk: Megváltó Isten, áldott vagy.”

„Háborodj meg borzadva óh égbolt, és rendüljenek meg а földnek alapjai; mert íme а halottak közé tartozik Az, aki а magasságban lakozik, és kicsiny sírbolt nyújt Néki hajlékot, kit is ifjak áldjatok, papok dicsőítsetek, népek magasztaljatok, mindörökön örökké.”

„Ne sirass Engem Anyám, а sírban látván Fiadat, kit méhedben mag nélkül fogantál; mert feltámadok és megdicsőülök, és mint Isten dicsőségben fölemelem azokat, kik hittel és szeretettel szüntelenül magasztalnak Téged.”