Keresztényként nem tudunk az embereknek mást kínálni a keresztre feszített és feltámadt Krisztuson kívül

Kirill patriarcha és Pavel Pezzi r.k. moszkvai érsekPavel Pezzi moszkvai római katolikus érsek levele Kirill moszkvai patriarchához

Szentséges atya!

Engedje meg, hogy a szívbéli üdvözlet és szolgálatában Isten segítségének kívánása szavaival forduljak Önhöz.

A társadalmunk életében a közelmúltban bekövetkezett események kontextusában nem tudok nem osztozni Szentséged többször kinyilvánított aggodalmában azon esetek megsokasodása miatt, amikor egyes meggondolatlan és könnyelmű cselekedetek aránytalan reakciót váltanak ki a másik félből. Mindannyian tudatában vagyunk annak a létező veszélynek, hogy a közeljövőben az ilyen jelenségek a feszültség növekedésének okaivá válhatnak és fenyegethetik a béke és az egyetértés szellemét az oroszországi társadalomban.

Éppen ezen aggodalmat keltő pillanatban soha nem látott szükség van a társadalom minden egészséges erőinek részvételére a kialakult feszültség leküzdésében.

Teljesen egyetértek Szentségeddel abban, hogy keresztényként nem tudunk az embereknek mást kínálni a keresztre feszített és feltámadt Krisztuson kívül. Csak összehangolt cselekedeteinkkel Krisztus Evangéliumának az életben való megvalósítása által leszünk képesek bármilyen krízis, nézeteltérés vagy szembenállás leküzdésére, sokkal inkább, mint ahogy azt az Egyházon belüli, valamint összességében a társadalomban kialakult helyzet befolyásolásának bármilyen más eszközével elérhetnénk.

Néha olyan benyomás támad, hogy a kortárs társadalomban kétségbe akarják vonni magának az Egyháznak szerepét, mintha ki szeretnék azt űzni az emberek reális életéből. Az Evangélium és a világtörténelem arra tanít minket, hogy az Egyházat vagy elfogadják, vagy elvetik, vagy szeretik, vagy gyűlölik. A keresztények jelenléte a világban nem valamiféle stratégiák vagy előírások következménye, hanem a hitből fakad, vagyis Krisztus jelenléte és küldetése elismeréséből. Az Orosz Orthodox Egyháznak és Önnek, mint elöljárójának jutott a fő szerep az Evangélium hirdetésében, abban, hogy társadalmunk szociális, gazdasági és kulturális körülményei közepette szüntelenül tanúságot tegyenek a hitről, amely egyedül képes vigasztalást adni, valamint új, stabilabb viszonyokat létrehozni a társadalomban.

Teljesen egyetértek Szentségeddel abban, hogy a keresztényeknek ellen kell állniuk a világban való rossznak, szilárdan védelmezniük kell a társadalmi igazságosságot és az erkölcsi értékeket. Krisztussal megfeszíttetünk, Ővele is támadunk fel. Egyetértek Önnel abban is, hogy egységben mindazokkal, akik számára fontos a béke, az igazságosság, akik számára nem közömbös a társadalmi jó és Isten minden emberben jelen lévő képmásának méltósága, összehasonlíthatatlanul többet érhetünk el, mint ha magányosan cselekszünk.

Fogadja Szentséged őszinte együttérzésemet amiatt a sok keserű szidalom és támadás miatt, amit az Orosz Orthodox Egyháznak az utóbbi időkben el kellett viselnie a társadalom egyes szféráinak képviselőitől. A keresztény lélek számára ily szomorú helyzetben vigasztalásul szolgálhat a testvéri egyetértés és az arra való emlékezés, hogy „így üldözték a prófétákat is”, valamint Péter apostol szavai az első leveléből: „Jobb ugyanis, ha az Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért”.

Engedje meg Szentséged, hogy biztosítsam Önt az oroszországi katolikus közösség imádságos támogatásáról. Mi szintén szeretnénk megosztani orthodox testvéreinkkel az igazságos világ és a jólét megerősítésére irányuló munkálkodást és gondoskodást mindenütt, ahol Istennek úgy tetszik, hogy elhívjon minket erre a munkára. Krisztusban való szellemi frissességet, szilárd testi egészséget és Isten kegyelmei erejének bőségét kívánva az Egyház és az egész oroszországi társadalom javára végzett nehéz munkájához.

Testvére Krisztusban,

+ Pavel Pezzi érsek
A moszkvai Isten Anyja Főegyházmegye metropolitája,
az Oroszországi Katolikus Püspökök Konferenciájának elnöke