Ima az Orthodox Egyház megmentéséért

Urunk Istenünk és Üdvözítőnk! Megtört szívvel borulunk le Teeléd és valljuk meg bűneinket és törvénytelenségeinket, amelyekkel megsértettük a Te jóságodat és elzártuk kegyelmed bőségének útját.

Ezért, Urunk, lesújtott ránk igazságos ítéleted: viszályok és zavarok ragadtak el minket, a gyilkosságok és a vérontások, az ellenségeskedés és a harag olyannyira megsokasodtak, hogy gonosz üldöztetés támadt még a Te Szent Egyházad ellen is, lerombolják annak rendjét, lábbal tiporják a Te törvényed tanítását, beszennyezik a Te házad szépségét, megsértik és elűzik szolgáidat és igéidnek hirdetőit.

De Te, Nagyirgalmú Urunk, tekints le reánk és szenvedő embereid könnyes imáira szentséged magasságából, fordítsd irgalomba haragodat és adj nekünk segítséget a fájdalomban. Tudjuk, hogy országunk ősidők óta csak Krisztus hite által menekült meg a pusztulástól, csak az ima és a könnyes bűnbánat által szabadult meg az ellenség csapdáiból és hálóiból.

Ezért megtört szívvel kiáltjuk Hozzád: őrizd most is Hazánkat a pusztító ellenségektől, lobbantsd lángra szíveinkben a Te Szent Egyházad iránti szeretetet és taníts meg minket, hogy szilárdan, a halált is vállalva, álljunk ki a Te szent hitedért és a Te szent neved dicsőségéért és így erősítsd meg és dicsőítsd meg a Te Egyházadat a te megingathatatlan szilárdságoddal és szabadítsd meg minden nehézségtől.

Irgalmas Urunk, aki imádkoztál a Téged keresztre feszítőkért és Aki szolgáidnak azt parancsoltad, hogy imádkozzanak az ellenségeikért és bocsássanak meg az őket gyűlölőknek és megsértőknek, ne fizess a minket üldözőknek Uram, tetteik és kezdeményezéseik gonoszsága szerint, mivel nem tudják, hogy mit cselekednek, hanem tanítsd meg őket a testvérszerető és erényes életre, hogy Tehozzád forduljanak, Uralkodójukhoz, és Egyházad gyermekeivel együtt dicsőítsenek Téged, a Háromságban dicsőített Istent, mindörökkön örökké. Ámin.”

(Nyikoláj Ljubimov, a kremli Nagyboldogasszony székesegyház protopresbiterének imája, amit az 1917-1918-ban elkezdődött egyházüldözéssel szemben tartott körmeneten mondott el)

A Szent Tyihon Egyetem kiadója „Eljött a küzdelem ideje…” címmel jelentette meg az oroszországi egyházüldözés 1917-1918-as kezdő szakaszára vonatkozó ritka dokumentumainak gyűjteményét. A gyűjteményes kötet olyan kevéssé ismert vagy korábban még meg nem jelent dokumentumokat tartalmaz, amelyek tükrözik a kezdődő egyházüldözést és az Összoroszországi Egyházi Zsinatnak az egyházüldözésre adott reakcióját.

Az Orosz Birodalom szétesésének és a kezdődő polgárháborúnak rendkívül súlyos körülményei közepette az egyházi Zsinat – ami akkor az egyetlen törvényesen megválasztott hatalmi intézmény maradt Oroszországban – az orosz népet békére, egyetértésre és egységre hívta fel.

Pravmir.ru